Các phương pháp suy diễn cho phân tích ngữ nghĩa ẩn trong dữ liệu lớn
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài:
Cấp độ đề tài: Đề tài Nafosted
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Thân Quang Khoát
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Anh Ngô Văn Linh Ngô Hồng Phương Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung
Mô tả