Học hàm, Học vị, Họ tên : PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Anh
Số điện thoại : 0852467088
Email :
Website cá nhân :
Địa chỉ nơi làm việc : P.603 B1
Fax:
Giới thiệu
Lĩnh vực nghiên cứu
Các hướng nghiên cứu
Các dự án đã và đang thực hiện
Các công trình NC đã công bố
Các học phần tham gia giảng dạy
Các sản phẩm ứng dụng
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn