Học hàm, Học vị, Họ tên : Th.S. GVC. Nguyễn Hồng Phương
Số điện thoại : 02438692463
Email :
Website cá nhân : https://users.soict.hust.edu.vn/phuongnh/
Địa chỉ nơi làm việc : P.702b B1
Fax:
Giới thiệu

Giảng viên chính (Senior Lecturer)

[Contribution to scientific activities]

 • He acted as a member of local organizing committee for many international conferences such as SoICT 2010, SoICT 2011, SoICT 2013, DASFAA 2015
 • He also acted as a publication chair for SoICT2014
 

[Contribution to SoICT]

 • He joined a lot of Youth Union activities. He used to be a leader - secretary general of SoICT Youth Union Management Board in the year 2009-2010, receiving certificate of merit from nationwide Youth Union in 2010.
 • From 2011 to 2014, he acted as an assisstant for Executive Committee of SoICT in education and training section. Thanks to his contribution, he received many merit certificates from HUST
 • Since 2013, he has been a member of education consultant group of SoICT, helping students solve their problems
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Data mining
 • Data integration
Các hướng nghiên cứu
 • Data mining
 • Data integration
Các dự án đã và đang thực hiện

[4] Project/Tên đề tài: Developing the system of testing introduction to informaticsfor HUST (Nghiên cứu và phát triển hệ thống thi trắc nghiệm tin học đại cương - ĐHBK Hà Nội)
Level/Cấp: University/Trường
Role/Vai trò: Project leader/Chủ nhiệm đề tài
Other members/Thành viên: Phạm Thị Phương Giang, Ngô Văn Linh, Đỗ Bá Lâm.
Year/Năm: 2011-2012


[3] Project/Tên đề tài: Constructing the open content website for lecturer (Xây dựng hệ quản trị nội dung website mở dành cho giảng viên)
Level/Cấp: University/Trường
Role/Vai trò: Project leader/Chủ nhiệm đề tài
Other members/Thành viên: Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Đức Tâm, Phạm Thị Phương Giang.
Year/Năm: 2009-2010


[2] Project/Tên đề tài: Digital documents storing and management System applied in Science and Technique Knowledge Management (Hệ thống lưu trữ và kiểm soát tài liệu điện tử ứng dụng trong quản trị tri thức về Khoa học và Công nghệ)
Level/Cấp: Hanoi City/Thành phố Hà Nội
Role/Vai trò: Member/Tham gia
Project leader/Chủ nhiệm đề tài: Prof. TRAN Dinh Khang
Year/Năm: 2007-2008


[1] Project/Tên đề tài: Constructing software using natural language for database-querying and automatic report generation. Apply and deploy in Hanoi Heart Hospital (Xây dựng chương trình phần mềm sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để truy vấn cơ sở dữ liệu và tự động sinh báo cáo. Ứng dụng triển khai tại bệnh viện tim Hà Nội)
Level/Cấp: Hanoi City/Thành phố Hà Nội
Role/Vai trò: Member/Tham gia
Project leader/Chủ nhiệm đề tài: Prof. NGUYEN Thanh Thuy
Year/Năm: 2006-2007

Các công trình NC đã công bố

[Books]

[1] Trần Đình Khang, Nguyễn Linh Giang, Đỗ Văn Uy, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Đỗ Tuấn Anh, "Giáo trình Tin học đại cương", NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2011 (xuất bản lần đầu), 2012 (tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung), 2013, 2014, 2015.
[2] Trần Đình Khang, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Linh Giang, "Bài tập Tin học đại cương", NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2012, 2013, 2014, 2015.

[Papers]

[5] Nguyen Minh Trung, Nguyen Quoc Nhan, Nguyen Hong Phuong, "Vietnamese Diacritics Restoration as Sequential Tagging", International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the future - RIVF 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2012, ISBN: 978-1-4673-0308-8, IEEE Catalog Number:CFP1256A-PRT. We received the Best runner-up paper award.
[4] Nguyen Minh Trung, Nguyen Duc Tam, Nguyen Hong Phuong, "Using main content extraction to improve performance of Vietnamese web page classification", The second International Symposium on Information and Communication Technology - SoICT 2011, Hanoi, Vietnam, 2011, ISBN: 978-1-4503-0880-9.
[3] Ngo Tuan Phong, Nguyen Hong Phuong, Nguyen Kim Anh, "Generating Qualified Summarization Answers Using Fuzzy Concept Hierarchies", The first International Symposium on Information and Communication Technology - SoICT 2010, Hanoi, Vietnam, 2010, ISBN: 978-1-4503-0105-3.
[2] Phong Tuan Ngo, Phuong Hong Nguyen, Anh Kim Nguyen, "Providing Qualified Intensional Answers Using Fuzzy Concept Hierarchies", The international conference ICGC-RCICT 2010, Yogjakarta, Indonesia, 2010, ISSN: 2086-4868.
[1] Anh Kim Nguyen, Phuong Hong Nguyen, "An Intelligent Natural Language Interface to Relational Databases", the 6th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA), Hanoi, Vietnam, 2009, ISBN: 978-981-08-3029-8.
See dblp for further information

Các học phần tham gia giảng dạy
 • Tin học đại cương
 • Cơ sở dữ liệu
 • Tích hợp dữ liệu
Các sản phẩm ứng dụng
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn