Học hàm, Học vị, Họ tên : TS. Nguyễn Thị Oanh
Số điện thoại : (+84) 24 38696124
Email : oanhnt@soict.hust.edu.vn
Website cá nhân :
Địa chỉ nơi làm việc : P.1002 - Nhà B1
Fax:
Giới thiệu
Lĩnh vực nghiên cứu

Thị giác máy tính

Các hướng nghiên cứu
 •   Phát hiện và nhận dạng đối tượng / hoạt động
 •   Phân vùng và gán nhãn cho các đối tượng trong ảnh/ video
 •   Biểu diễn thông tin trực quan ảnh/video. Truy vấn ảnh/video dựa trên nội dung.
Các dự án đã và đang thực hiện
Các công trình NC đã công bố

Bài báo đã công bố:

 • Van-Luong Nguyen, Thi-Oanh Nguyen. 2019. Object Counting Based on Density Using Perspective Transformation.  In Proceeding of IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2019). IEEE, ISBN 978-1-5386-9313-1. 
 • Tuan-Dung Le, Thi-Oanh Nguyen, and Thanh-Hai Tran. 2017. Improving multi-view human action recognition with spatial-temporal pooling and view shifting techniques. In Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017). ACM, New York, NY, USA, 348-355. DOI: https://doi.org/10.1145/3155133.3155204
 • Hoa M. Le, Thi-Oanh Nguyen, and Dung Ngo-Tien. 2016. Fully automated multi-label image annotation by convolutional neural network and adaptive thresholding. In Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT '16). ACM, New York, NY, USA, 323-330. DOI: https://doi.org/10.1145/3011077.3011118
 • Duc-Cuong Dao, Thi-Oanh Nguyen, and Stéphane Bressan. 2016. Factors Influencing The Performance of Image Captioning Model: An Evaluation. In Proceedings of the 14th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multi Media (MoMM '16), Bessam Abdulrazak, Eric Pardede, Matthias Steinbauer, Ismail Khalil, and Gabriele Anderst-Kotsis (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 235-243. DOI: https://doi.org/10.1145/3007120.3007136
 • Lương-Hiên Nguyen and Thi-Oanh Nguyen,  A Copy Detection Method Based on SCAM and PPCHECKER, the sixth international symposium on information and communication technology, SoICT 2015
 • Thi-Oanh Nguyen and Salvatore Tabbone. Un état de l’art des méthodes de localisation de symboles dans les documents graphiques, Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document, CIFED 2010.
 • T.-O. Nguyen, S. Tabbone, and A. Boucher, A symbol spotting approach based on the vector model and a visual vocabulary, the 10th International Conference on Document Analysis  and Recognition, ICDAR 2009
 • Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Oriol Ramos-Terrades. Proposition d’un descripteur de formes et du modèle vectoriel pour la recherche de symboles, Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document, CIFED 2008
 • Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Oriol Ramos-Terrades, Symbol descriptor based on shape context and vector model of information retrieval, the 8th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2008
 • S. Tabbone, T.-O. Nguyen, and G. Masini, Une méthode de binarisation hiérarchique floue, Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document, CIFED 2006.

Sách đã xuất bản:  

Các học phần tham gia giảng dạy
 • Xử lý ảnh (từ 2013 đến nay, master 1 dạy bằng tiếng Pháp; cấp độ đại học từ năm 2016 bằng tiếng Việt)
 • Thị giác máy tính (từ 2013 đến nay, master 2 dạy bằng tiếng Pháp, Việt)
 • Hệ CSDL đa phương tiện (từ 2011 đến nay)
 • Cơ sở dữ liệu (tiếng việt, từ 2011 đén nay)
 • Thực hành cơ sở dữ liệu (từ 2011 đến nay)
 • Nhập môn Khoa học dữ liệu (từ 2018 đến nay, tham gia 1 phần)
 • Tin học đại cương (từ 2010-2014)

 

Các sản phẩm ứng dụng
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
 • Bùi Thị Thanh Xuân