Học hàm, Học vị, Họ tên : TS. Nguyễn Kiêm Hiếu
Số điện thoại : 09 64 59 67 84
Email : hieunk@soict.hust.edu.vn
Website cá nhân :
Địa chỉ nơi làm việc : P. 1002 B1
Fax:
Giới thiệu
Lĩnh vực nghiên cứu
Các hướng nghiên cứu
Các dự án đã và đang thực hiện
Các công trình NC đã công bố
Các học phần tham gia giảng dạy
Các sản phẩm ứng dụng
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn