Học hàm, Học vị, Họ tên : TS. Nguyễn Nhật Quang
Số điện thoại : (+84) 24 38696124
Email : quangnn@soict.hust.edu.vn
Website cá nhân : http://users.soict.hust.edu.vn/quangnn
Địa chỉ nơi làm việc : Tòa nhà B1, Phòng 702
Fax:
Giới thiệu
Lĩnh vực nghiên cứu
Các hướng nghiên cứu
Các dự án đã và đang thực hiện
Các công trình NC đã công bố
Các học phần tham gia giảng dạy
Các sản phẩm ứng dụng
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn