Học hàm, Học vị, Họ tên : PGS. TS. Lê Thanh Hương
Số điện thoại : (+84) 24 38696124
Email :
Website cá nhân : https://users.soict.hust.edu.vn/huonglt/
Địa chỉ nơi làm việc : P.702 B1
Fax:
Giới thiệu
Lĩnh vực nghiên cứu

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Các hướng nghiên cứu

- Các nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến học máy, khai phá dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Các dự án đã và đang thực hiện
Các công trình NC đã công bố
Các học phần tham gia giảng dạy

- Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Các sản phẩm ứng dụng

Hệ thống kiểm tra trùng lặp nội dung http://coopy.soict.ai/

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

- Sam Chan Rathany (đã hoàn thành)

- Phạm Minh Chuẩn (đã hoàn thành)

- Lưu Minh Tuấn (đang hướng dẫn)