Giảng dạy
Đào tạo Tên chuyên ngành Môn học
 Đại học

 Kỹ sư Hệ thống thông tin

Cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin

Cử nhân Công nghệ CNTT

Kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin 

Kỹ sư chất lượng cao Hệ thống thông tin & Truyền thông

 

Cơ sở dữ liệu

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Trí tuệ nhân tạo

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Thiết kế và quản trị CSDL

Hệ trợ giúp quyết định

Hệ cơ sở tri thức

Các hệ phân tán

Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến

Đồ án: Các công nghệ xây dựng hệ thống thông tin

Tính toán phân tán

Tích hợp dữ liệu và XML

Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm kiếm thông tin và trình diễn thông tin

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý thông tin mờ

Quản trị dự án

Học máy

Hệ thống hướng tác tử

Thạc sỹ

Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành HTTT

Thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành HTTT

Tính toán phân tán

Tích hợp dữ liệu và XML

Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Xử lý thông tin mờ

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến

Khai phá dữ liệu

Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện

Kỹ nghệ tri thức

Công nghệ Web ngữ nghĩa

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao

Suy diễn tự động

Logic mờ và ứng dụng

Lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn

Các mô hình và kiến trúc hệ thống thông tin quản lý

Hệ trợ giúp quyết định tiên tiến

Quản trị tri thức

Web ngữ nghĩa

An toàn và bảo mật thông tin

Hệ thống thông tin địa lý GIS

Quản trị các hệ thống thông tin

Quản trị dữ liệu trong môi trường phân tán

Điện toán đám mây

 

 

Cao đẳng

Theo chương trình chung của Viện

Ngôn ngữ lập trình C

Cơ sở dữ liệu

Phân tích & thiết kế hệ thống