Menu
Tin tức

Thông tin hướng dẫn các môn đồ án

Danh sách hội đồng và phản biện HTTT K53

Thông báo địa điểm & thời gian bảo vệ ĐATN K53

Bộ môn đang tiến hành xếp lịch gặp các môn học Project 1, Project 2, Project3. Thông tin phân công và lịch gặp giáo viên hướng dẫn sẽ được cập nhật trên website của bộ môn (khoảng thứ 5).

Thông báo phân công đồ án HTTT

Kế hoạch nộp quyển của sinh viên HTTT K53

Trang 8 của 8
Đơn vị phối hợp