Menu
Tin tức

Cập nhật mới thứ tự bảo vệ ĐATN hệ kỹ sư K54

Danh sách phân công hội đồng & phản biện KS và CN CNTT K54

Kế hoạch nộp quyển ĐATN HTTT kỹ sư K54 & cử nhân K55

Kết quả đánh giá luận văn thạc sỹ BM HTTT

Thông báo lịch nộp bản đăng ký luận văn thạc sỹ

Lịch phân công hướng dẫn TTTN, ĐATN KS, ĐATN CNCN

Thông báo lịch phân công hướng dẫn đồ án 1, 2,3

Thông báo đăng ký nguyện vọng ĐATN lần 2

Thông báo lịch bảo vệ môn Đồ án xây dựng HTTT

Kế hoạch nộp quyển đồ án HTTT K52&53 đợt 2

Thông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 20132

Danh sách bổ sung ĐATN K52, K53

Phân công hướng dẫn ĐATN K52,53,54 kỳ 20131

Lịch thực hiện các môn đồ án

Trang 7 của 8
Đơn vị phối hợp