Menu
Cán bộ cơ hữu
TS.Đào Thành Chung Họ và tên TS.Đào Thành Chung
Địa chỉ nơi làm việc:
Email chungdt@soict.hust.edu.vn
Web cá nhân
Tel 0981.955.999
Fax
Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu
1. Nền tảng tính toán dữ liệu lớn: Hadoop MapReduce và Apache Spark 
2. Tính toán và thuật toán liên quan đến MapReduce 
3. Ứng dụng MPI (thư viện truyền thông điệp trên môi trường tính toán phân tán) 
4. DSL (ngôn ngữ lập trình theo lĩnh vực) cho tính toán hiệu năng cao 
5. Hệ thống tập tin và cơ sở dữ liệu phân tán: HDFS, Lustre, HBase, và MongoDB
 
Các công trình NC đã công bố
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website