Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Kiêm Hiếu Họ và tên TS. Nguyễn Kiêm Hiếu
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email hieunk(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~hieunk/
Tel (04) 38696124
Fax
Các môn giảng dạy

-       Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

-      Tìm kiếm & biểu diễn thông tin

-    Web ngữ nghĩa

Hướng nghiên cứu

-     Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

-  Trích xuất thông tin có yếu tố thời gian

Các công trình NC đã công bố

10] Kiem-Hieu Nguyen, Xavier Tannier, Olivier Ferret, Romaric Besancon. Generative Event Schema Induction with Entity Disambiguation. in Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 7th International Joint Conference on Natural Language Processing of the Asian Federation of Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2015). Beijing, China, July 2015.

 

[9] Kiem-Hieu Nguyen, Xavier Tannier, Olivier Ferret, Romaric Besancon. Desambiguısation d’Entites pour l’Induction non Supervisee de Schemas Evenementiels. in Actes de la Conférence Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN 2015). Caen, France, June 2015.

 

[8] Kiem-Hieu Nguyen, Xavier Tannier, Veronique Moriceau. Ranking Multidocument Event Descriptions for Building Thematic Timelines. in Proceedings of the 30th International Conference on Computational Linguistics (Coling 14). Dublin, Ireland, August 2014.

 

[7] Kiem-Hieu Nguyen, Cheol-Young Ock. Word Sense Disambiguation as a Traveling Salesman Problem. Journal Artificial Intelligence Review, Volume 40 Issue 4, December 2013, Pages 405-427. Kluwer Academic Publishers Norwell, MA, USA

 

[6] Kiem-Hieu Nguyen, Cheol-Young Ock. Semantic Relatedness for Biomedical Word Sense Disambiguation. in Workshop Proceedings of TextGraphs-7: Graph-based Methods for Natural Language Processing (TextGraphs 2012). Jeju, Republic of Korea, July 2012.

 

[5] Kiem-Hieu Nguyen, Cheol-Young Ock. Using Wiktionary to Improve Lexical Disambiguation in Multiple Languages. in Proceedings of the 13th international conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2012). Delhi, India, February 2012.

 

[4] Kiem-Hieu Nguyen, Cheol-Young Ock. Diacritics Restoration in Vietnamese: Letter based vs. Syllable based Model. in Proceedings of the 11th Pacific Rim international conference on Trends in artificial intelligence (PRICAI 2010). Daegu, Republic of Korea, September 2010.

 

[3] Kiem-Hieu Nguyen, Cheol-Young Ock. Margin Perceptron for Word Sense Disambiguation. in Proceedings of the 2010 Symposium on Information and Communication Technology (SOICT 2010). Hanoi, Vietnam, August 2010.

 

[2] 옥철영,안미정,김창환,김혜영,Antangerel Changnaa, 배영준,신준철,이용훈,Nguyen Kiem Hieu, Vo Duc Thuan, 김홍순,김지언,이민정조미옥. 2010. 오픈 웹QA를 위한 어휘의미부착 기술 개발

[1] 이종수, Dinh Quang Truong, 박진우, 황철희, Nguyen Kiem Hieu, 노창수, 효과적, 발표를, 위한, 문서의. 차원 뷰 

Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website