Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Trần Việt Trung Họ và tên TS. Trần Việt Trung
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email trungtv(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~trungtv/
Tel +84 985 06 27 06
Fax
Các môn giảng dạy

-   Cơ sở dữ liệu

-   Thiết kế quản trị cơ sở dữ liệu

-    Lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn

-    An toàn và bảo mật thông tin

-    Hệ thống thông tin địa lý

-    Quản trị dữ liệu trong môi trường phân tán

Hướng nghiên cứu

-    Các hệ lưu trữ và quản lý dữ liệu phân tán

-    Khai phá dữ liệu lớn

-    Tính toán phân tán

-    P2P, Điện toán đám mây

 

Các công trình NC đã công bố

BÀI BÁO TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Towards scalable array-oriented active storage: the Pyramid approach. Tran V.-T., Nicolae B., Antoniu G. In the ACM SIGOPS Operating Systems Review 46(1):19-25. 2012.

BÁO CÁO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

        1.     Pyramid: A large-scale array-oriented active storage system. Tran V.-T., Nicolae B., AntoniuG., Bougé L. In The 5thWorkshop on Large Scale Distributed Systems and Middleware (LADIS 2011), Seattle, September 2011.

        2.     Efficient support for MPI-IO atomicity based on versioning. Tran V.-T., Nicolae B., Antoniu G., Bougé L. In Proceedings of the 11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid Computing (CCGrid 2011), 514 - 523, Newport Beach, May 2011.

       3.     Towards a Storage Backend Optimized for Atomic MPI-I/O for Parallel Scientific Applications. Tran V.-T. In The 25th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS 2011): PhD Forum (2011), 2057 - 2060, Anchorage, May2011.

       4.     Towards A Grid File System Based on a Large-Scale BLOB Management Service. Tran V.-T., Antoniu G., Nicolae B., Bougé L. In Proceedings of the CoreGRID ERCIM Working Group Workshop on Grids, P2P and Service computing, Delft, August 2009.

Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website