Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Phạm Văn Hải Họ và tên TS. Phạm Văn Hải
Địa chỉ nơi làm việc:
Email haipv(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~haipv/
Tel (04) 3869 6124
Fax
Các môn giảng dạy

  - Trí tuệ Nhân tạo, Hệ cơ sở tri thức,  Hệ trợ giúp quyết định

 -  Phân tích & thiết kế hệ thống / phân tích & thiết kế hệ thống thông tin

 -  An toàn và bảo mật hệ thống thông tin

 -  Quản trị các hệ thống thông tin (Information Systems Management)

 -  Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp (Enterprise Model)

 -  Quản lý tri thức ( Knowledge Management)

Hướng nghiên cứu

 -   Hệ thống thông minh và Trí tuệ nhân tạo đối với các ứng dụng thực tiễn: các mô hình thông minh lai hệ chuyên gia, hệ cơ sở tri thức và Cơ sở tri thức

 -   Trợ giúp quyết định thông minh: hệ trợ giúp quyết định nhóm, hệ trợ giúp quyết định lai trong môi trường động, không chắc chắn

 -   Cá nhân hóa: cá nhân hóa dịch vụ người dùng kết hợp với ngữ cảnh và hệ ngữ cảnh thông minh: ứng dụng trên nền Web, điện thoại Smart phone

 -   Lượng hóa cảm nhận con người và công nghệ tri thức: Kansei Engineering, Kanse evaluation, Emotions, Common Sense Human Reasoning, các kỹ thuật suy diễn tự động và bán tự động

 -   Khai mỏ dữ liệu lớn (data mining) và phân tích dữ liệu lớn:  Phân loại, dự đoán và ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu lớn

 -  Thiết kế và xây dựng các mô hình  ứng dụng quản lý và bảo mật hệ thống thông tin / phần mềm cho các lĩnh vực: công nghiệp, hệ thống thông tin quản lý cho các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe, công nghiệp, nông nghiệp…vv, Bussiness   Intelligence

 -  Tính toán mềm và Logic mờ và ứng dụng: Fuzzy logics, đại số gia tử, Rule-based systems and strategies

 -  Học máy:  ứng dụng học máy SOM, Neural network, Neural Fuzzy Network trong dự báo, phân loại, lọc thông tin và ra quyết định thông minh

 -  Điều khiển Robot, kỹ nghệ tri thức cho Robot và ứng dụng

Xem thông tin chi tiết các định hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu dự án/đề tài tại Web links:

 http://is.hust.edu.vn/~haipv/research

Các công trình NC đã công bố

 BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ:

 REFEREED JOURNAL PUBLICATIONS

[1] Hai V. Pham, Khang D. Tran, Katsuari Kamei, Application s using Hybrid Decision Support Systems for selection of alternatives under uncertainty and risk,International Journal of Innovative Computing, Information and Control , Vol. 10, No. 1, Feb.  2014, (SCI )

[2] Philip Moore, Hai V. Pham, Personalization and Rule-Based Strategies in Human-Centric Data Intensive Intelligent Context-Aware Systems.  (Accepted, paper in presses in 2013),  to appear in 2014. Knowledge Engineering  Review . (SCI)

[3] Andrew Thomas, Hanifa Shah, Philip Moore, Cain Evans, Mak Sharma, Sarah Mount, Hai V. Pham, Keith Osman, Anthony J. Wilcox, Peter Rayson, Craig Chapman, Parmjit Chima, Cham Athwal, & David While.  Challenges and Opportunities for the Future of iCampuses. Computer Science, vol 14, No.1, pp. 5-25,  June 2013, ISSN 1508-2806

[4] Andrew Thomas, Philip Moore, Hanifa Shah, Cain Evans, Mak Sharma, Fatos Xhafa, Sarah Mount, Hai V. Pham, Anthony J. Wilcox, Asma Patel, Craig Chapman, Parmjit Chima. (2013). Smart Care Spaces: Needs for Intelligent At-Home Care. Int. J. Space-Based and Situated Computing, Vol. 3(1), 2013, pp 35-44. (June, 2013 - ISSN online: 2044-4907, ISSN print: 2044-4893)

[5] Hai V. Pham, Thang C., Cooper E. W. and Kamei K., Hybrid Kansei-SOM Model using Risk Management and Company Assessment for Stock Trading, Information Sciences, ElsevierElsevier, Vol. 256, pp. 8-24, January 2014, (SCI)

[6] Hai V. Pham, Thang C., and Kamei K., Hybrid Artificial Intelligent Model using Collaborative Decision Making for Evaluation of Food Biotechnology, Journal of Science and Technology,  Vol.49, No.1, pp.153-160, August, 2011.

[7] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., A Group Decision Support System Using Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment Strategies and Its Application, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.7(A), pp. 3659-3678, July 2011.  (SCI )

[8] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Cooper E. W. and Kamei K., A Proposal of Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.5(B), pp.2863-2880,  May 2011. (SCI )

[9] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., Web-based Decision Support System using Hybrid SOM-AHP Model for Stock Market Investment,Journal of Japanese Symposium on Analytic Hierarchy Process, Vol.1, No.2, pp.1-17, May 2010.

[10] Hai V. Pham, Vatcharaporn E., A Web-Based Decision Support System for the Evaluation and Strategic Planning using ISO 9000 Factors in Higher Education, Journal of Sciences: Mathematics- VNU, Vol. 24, No.4, pp.189-200, September 2008.

BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ:

 1. REFEREED CONFERENCE / WORKSHOP PUBLICATIONS

 [1] Hai Van Pham, Tran Dinh Khang , Cách tiếp cận đại số gia tử với hệ trợ giúp quyết định thông minh để ứng cứu thiên tai,  Hội nghị quốc gia lần thứ VII "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin", Thai  Nguyen, 2014  ( accepted)

 [2]Moore, P., Thomas, A., Tadros, G., Barolli, L., & Hai V. Pham, Situation Awareness for Enhanced Patient Management.The Third International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2013). In Proc of the 7th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2013), pp. 493- 498, July 2-6, Taichung, Taiwan.

 [3] Philip Moore., Cain Evans., & Hai V. Pham. (2012). Towards Implementing Emotion into Intelligent Context. (2012). The International Workshop on Advanced Reasoning Technology for e-Science (ART2012), In Proc of The 13th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2012), November 28th, 2012, Paphos, Cyprus, , India. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7652, 2013, pp 27-40, Springer..

 [4] Andrew Thomas, Hanifa Shah, Philip Moore, Paul Rayson, A. J. Wilcox, K. Osman, Cain Evans, C. Chapman, C. Athwal, D. While, Hai V. Pham, S. Mount,     E-Education 3.0: Challenges and Opportunities for the Future of iCampuses.  Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012),  pp.953-958,

 [5] Philip Moore, Hai V. Pham,  Personalized Intelligent Context-Aware E-Learning on Demand, Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), pp. 965-970

 [6] Philip Moore, Hai V. Pham,  Intelligent Context with Decision Support under Uncertainty, Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), pp. 977-982

 [7]  Philip Moore, Hai V. Pham, Predicting Intelligence Using Hybrid Artificial Neural Networks in Context-Aware Tunneling Systems under Risk and Uncertain Geological Environment, Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012),  pp.989-994

 [8]  Hai V. Pham, Kamei K., Hybrid Intelligent Decision Support System Model for Simulation of Disaster and Weather Forecasting,  to appear in Proc. of the 3rd Annual Asian Simulation Technology Conference, pp. 68-72, February 2012, Kyoto, Japan

 [9]  Hai V. Pham, Kamei K., A novel approach using Hybrid Artificial Neural Networks for prediction of TBM performance and disaster risk in complex geological environments,  to appear in Proc. of the 3rd Annual Asian Simulation Technology Conference, pp.73-75,  February 2012, Kyoto, Japan

 [10] Hai V. Pham, Fujita Yuji and Kamei Katsurari, Neural Networks Integrated with Fuzzy Reasoning Evaluation Model for TBM Performance Prediction in Uncertain Underground Conditions,  Proceedings of the 2012 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2012),  pp. 77-82, January 2012, Nara, Japan.

 [11] Hai V. Pham, Fujita Y. and Kamei K., Hybrid Artificial Neural Networks for TBM Utilization and Performance Prediction in Complex Underground Conditions, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on System Integration, IEEE,  pp.1149-1154, December 2011, Kyoto, Japan.

 [12]  Hai V. Pham, Cooper W. Eric, and Kamei K., Stochastic Investment Trading Model for Selection of Companies Under Uncertainty in Stock Markets,Proceedings of  43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, ISCIE, pp.118-119, October 2011, Shiga, Japan,

 [13] Hai V. Pham, Cooper W. Eric, Thang C., Khang D. Tran, and Kamei K., A New Approach using Dynamic Group Decision Making for Selection of multiple Alternatives under Risk and Uncertainty, Proceedings of The third of International conference on Knowledge and Systems Engineering, IEEE, pp.176-178, October 2011, Hanoi, Vietnam.

 [14] Hai V. Pham, Cooper W. Eric, Thang C., and Kamei K., Fuzzy Reasoning Inference Model Integrated with Self-Organizing Map for Forecasting Investment Companies Under Uncertain Conditions, Proceedings of The second of International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, IEICE, pp.533-536, September 2011, Kobe, Japan.

 [15] Hai V. Pham, Cooper W. Eric, Thang C., Khang D.Tran, and K. Kamei, Human Reasoning Awareness quantified by Self-Organizing Map using Collaborative Decision Making for Multiple Investment Models,Proceedings of The Fifth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems(CISIS-2011), IEEE, pp.101-108, June 2011, Seoul, Korea.

[16] Hai V. Pham, Thang C., Khang D.Tran, and Kamei K., Kansei Evaluation using Expert Sensibilities and Emotions for Collaborative Decision Making in Uncertain Environments, Proceedings of the 4th International Workshop on Cybernetics, pp.102-106, March 2011, Tsukuba, Japan.

[17] Hai V. Pham, Thang C., and Kamei K., Hybrid Artificial Intelligent Model using Collaborative Decision Making for Evaluation of Food Biotechnology, Proceedings of the 3rd Regional Conference in Biotechnology, pp.62-68, March, 2011, Hanoi, Vietnam. (Selected and invited as a high quality paper for publication in the Journal of Science and Technology).

[18] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Cooper E. W. and Kamei K., A Proposal of Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment, Proceedings of the 1st International Workshop on Aware Computing, pp.638-643, 2009, Aizu, Japan. (Selected and invited as a high quality paper for publication in the International Journal of Innovative Computing, Information and Control).

[19] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., Web-based DSS Using SOM-AHP Model for Stock Market Investment, Proceedings of International Japan Symposium Analytic Hierarchy Process 2009, pp.1-17, 2009, Tokyo, Japan. (Selected and invited as a high quality paper for publication in the Journal of Japanese Symposium on Analytic Hierarchy Process).

[20] Hai V. Pham, An Expert System for Managing in a University in Market Economics, Proceedings of the 1st International Workshop on Policies for Teachers and Educational Leaders in the World, pp.402-410, December, 2009, Hanoi, Vietnam.

[21] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E., Kamei K., A Hybrid Kansei-Neuron Networks model in Strategic Innovation of Core Competencies,Proceedings of the Second Asian Joint Workshop on Information Technologies,  pp.67-68, September 2009, Kusatsu, Japan.

[22] Hai V. Pham, Vatcharaporn E., A Web-based Decision Support System for Evaluation of Educational Management: A case study of University in Vietnam,  Proceedings of International Conference on Computing and Information Technology, pp.205-210, April 2008, Mahasarakam, Thailand. 

Xem thêm các bài hội thảo trong nước: https://ritsumei.academia.edu/HaiVPham/Conference-Publications

Các sách đã xuất bản

 Tham khảo bài đăng trong Chapter Books -Spinger (xem thêm trong công trình khoa học)

Một số sách giáo trình viết lưu hành trong chương trình Viện ĐT CNTT, Đại học Quốc Gia HN: 

[1]  LINUX / UNIX Introduction  book was used in training courses at VITTI-VNU ,  December, 200;

[2]  Application Designer course was used in training courses at VITTI-VNU ,  June 2002; 

[3]  Book Chapter : SQL Server and Application Design,  January 2002;

[4]  Coo-authors:  Internet for Users & Applications VITTI-VNU , 2000,  Internet for Developer & Applications VITTI-VNU, 2000  Fundamentals of Network and Applications VITTI-VNU, 2001.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 Các chuyên đề, đề tài nghiên cứu định hướng cho học viên/ sinh viên đại học/ SĐH theo các định hướng: 1) Định hướng nghiên cứu khoa học: tham gia viết bài khoa học tạp chí/ hội thảo quốc tế; 2) Định hướng làm việc môi trường quốc tế: học và tham gia các dự án thực tiễn các tập đoàn lớn. Sinh viên/ học viên muốn làm đồ án liên hệ qua email để được tham gia làm đồ án (cơ hội tham gia các đề tài, dự án và học bổng quốc tế sau đại học, Nghiên cứu sinh theo mô hình Lab các nước Anh, Hoa Kỳ, Nhật và Úc)

Năm học 2013-2015:

1-Nguyễn Văn Nhật: Nghiên cứu về các kỹ thuật suy diễn tự động bán tự động trong cơ sở tri thức ứng dụng cổng tri thức nông nghiệp

2- Nguyễn Xuân Thịnh: Nghiên cứu hệ trợ giúp quyết định trên nền Web cho nông sản nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 Kỹ sư, học viên sau đại học có thể liên hệ để tham gia TS tại nước ngoài với cơ hội tham gia các đề tài, dự án, thực tập tại nước ngoài và học bổng quốc tế

Các thông tin khác (nếu có)

 International Conference / workshop Chair

 1.  Chair of Intelligent Systems, SOICT 2014  - The firth  International Symposium  on Information and Communication Technology , 04-05 December,  2014,  Hanoi, Vietnam
 2.  Workshop Org. Co-Chair of International Workshop on Personalized Human-Centric Context-Aware Systems, to be held in conjunction with The 5th FTRA International Conference on Human-centric Computing (HumanCom-12), 6 - 8 September 2012, Gwangju, South Korea
 3.  Conference Track Co-Chairs in High Performance Modelling and Simulation of 26th EUROPEAN Conference on Modeling and Simulation (ECMS 2012) , May 29th - June 1st, 2012, Koblenz, Germany.
 4.  Workshop Co-Chairs of The Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), 4-6 July 2012, Palermo, Italy.

Technical Program Committee / Org. Member

 1.   Local Committee of  SOICT 2014  - The firth  International Symposium  on Information and Communication Technology , 04-05 December,  2014,  Hanoi, Vietnam
 2.   Reviewer of The Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Enterprise Systems (ICAES-2014),  in conjunction with The 28th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications,  May 13-16, 2014, Victoria, Canada
 3.   PC member  of the Third International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2013), To be held in conjunction with The 7th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems,  3-5 July, 2013, Taiwan 
 4.   PC member of  Second International Symposium on Intelligent Informatics (ISI'13) August 23-24, 2013 in Mysore, India
 5.   PC member of International Workshop on Personalized Human-Centric Context-Aware Systems, to be held in conjunction with The 5th FTRA International Conference on Human-centric Computing (HumanCom-12), 6 - 8 September 2012, Gwangju, South Korea
 6.   PC members of The Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), 4-6 July 2012, Palermo, Italy
 7.   Org. and PC. Member for Educational  International conference of EDUF, VNU.Hanoi, Vietnam, 2005
 8.   Org. member for ICT Roles and Challenge in IT high Education org. by  VITTI, Hanoi, Vietnam  2001.
Liên kết website