Menu
Cán bộ cơ hữu
PGS.TS.Phạm Văn Hải Họ và tên PGS.TS.Phạm Văn Hải
Địa chỉ nơi làm việc:
Email haipv(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~haipv/
Tel (04) 3869 6124
Fax
Các môn giảng dạy

  - Trí tuệ Nhân tạo, Hệ cơ sở tri thức,  Hệ trợ giúp quyết định

 -  Phân tích & thiết kế hệ thống / phân tích & thiết kế hệ thống thông tin

      / Phân tích thiết kế hướng đối tượng

 -  An toàn và bảo mật thông tin

 -  Quản trị các hệ thống thông tin (Information Systems Management)                  

 -  Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp (Enterprise Model)

 -  Quản lý tri thức ( Knowledge Management)Hướng nghiên cứu

- Giải quyết các vấn đề, dự án thực tiễn bằng các giải pháp công nghệ mới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Chat bot, trợ lý ảo, học sâu, giải pháp IoT và phân tích dữ liệu hành vi người dùng. 

-   Hệ thống thông minh và Trí tuệ nhân tạo đối với các ứng dụng thực tiễn: các mô hình thông minh lai hệ chuyên gia, hệ cơ sở tri thức và Cơ sở tri thức

 -   Trợ giúp quyết định thông minh: hệ trợ giúp quyết định nhóm, hệ trợ giúp quyết định lai trong môi trường động, không chắc chắn

 -   Cá nhân hóa: cá nhân hóa dịch vụ người dùng kết hợp với ngữ cảnh và hệ ngữ cảnh thông minh: ứng dụng trên nền Web, điện thoại Smart phone

 -   Lượng hóa cảm nhận con người và công nghệ tri thức: Kansei Engineering, Kanse evaluation, Emotions, Common Sense Human Reasoning, các kỹ thuật suy diễn tự động và bán tự động

 -   Khai mỏ dữ liệu lớn (data mining) và phân tích dữ liệu lớn:  Phân loại, dự đoán và ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu lớn

 -  Thiết kế và xây dựng các mô hình  ứng dụng quản lý và bảo mật hệ thống thông tin / phần mềm cho các lĩnh vực: công nghiệp, hệ thống thông tin quản lý cho các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe, công nghiệp, nông nghiệp…vv, Bussiness   Intelligence

 -  Tính toán mềm và Logic mờ và ứng dụng: Fuzzy logics, đại số gia tử, Rule-based systems and strategies

 -  Học máy:  ứng dụng học máy SOM, Neural network, Neural Fuzzy Network trong dự báo, phân loại, lọc thông tin và ra quyết định thông minh

 -  Điều khiển Robot, kỹ nghệ tri thức cho Robot và ứng dụng

Xem thông tin chi tiết các định hướng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu dự án/đề tài tại Web links:

 http://is.hust.edu.vn/~haipv/research

 

 

Các công trình NC đã công bố

BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ: 


 REFEREED JOURNAL PUBLICATIONS

Năm 2016- 2017:  Tổng cộng 05 công trình bài báo khoa học trong đó 01 bài ISI,  02 bài tạp chí là thành viên tham gia trong ISI/ Scopus

1.     On Wisdom and Rational Decision-Support in Context-Aware Systems

2.     LH Son, Hai V. Pham*, A novel multiple fuzzy clustering method based on internal clustering validation measures with gradient descent, International Journal of Fuzzy Systems 18 (5), 894-903, 2016,  (tạp chí trong danh mục ISI, đứng tác giả chính liên hệ)

  1. Le Hoang Son, Pham Van Viet, Pham Van Hai; Picture inference system: a new fuzzy inference system on picture fuzzy set; APPLIED INTELLIGENCE, Vol. 46, pp. 652 – 669, (tạp chí trong danh mục  ISI)

4.     TM Tuan, NT Duc, Hai V. Pham, LH Son, Dental Diagnosis from X-Ray images using fuzzy rule-based systems, International Journal of Fuzzy System Applications, Vol. 16, No. 1, pp. 1-16, 2017 (Scopus).

5. Phạm Thị Huệ, Nguyễn Hồng Minh, Lê Hoàng Sơn, Phạm Văn Hải,  Ứng dụng logic mờ và đại số gia tử điều khiển đèn tín hiệu giao thông, tạp chí  khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol. 32, No. 32,  p22-32 (2016)

6. Nguyễn Văn Hưng, Lê Hoàng Sơn, Phạm Văn Hải,  Xây dựng hệ tư vấn sức khỏe y học cổ truyền, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân Sự, Vol. 181, pp41-60 (2016),

 

Năm 2014- 2015:  03 bài tạp chí (01 bài tạp chí chỉ số ISI), 06 bài hội thảo quốc tế và trong nước

02 bài tạp chí đứng tác giả đầu – first author, 01 bài tạp chí chỉ số ISI

  1. Hai Van Pham, Philip Moore, Loc Nguyen Thi My, A Knowledge-based Consultant System using ICT Newhouse Indicators with Reasoning Techniques for Consultants on E-learning. International Journal of Adaptive and Innovative Systems, 2015, Vol.2, No.3, pp. 254–266
  2. Philip T Moore & Hai V Pham (2015). Personalization and rule strategies in data-intensive intelligent context-aware systems, The Knowledge Engineering Review, Vol. 30:2, 140–156. Cambridge University Press, 2015, doi:10.1017/S0269888914000265.  (SCI index)
  3. Hai V. Pham, Nguyen My Loc, TOPSIS-AHP model in evaluation of lessons in E-learning, Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse, VNU Journal of science and technology;  đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh,  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Tập 31, Số 1 (2015) 1-15

06 bài hội thảo quốc tế và trong nước

  1. Nguyễn Văn Thiện, Phạm Văn Hải, CÁCH TIẾP CẬN KỸ THUẬT KẾT HỢP LUẬT KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO TRÊN BỘ DỮ LIỆU LỚN, Proceedings of the 8th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR'8), 2015, pp.54-60, Hà Nội
  2. Bùi Công CườngPham Van Hai, Some fuzzy logic operators for picture fuzzy sets, Proceedings of 7th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE 2015, ISBN 978-1-4673-8013-3, DOI 10.1109/KSE 2015.20, IEEE Computer Society Publications and CPS, pp. 132-137,  Ho Chi Minh, 2015
  1. PV Viet, HTM Chau, LH Son, PV Hai, Some extensions of membership graphs for picture inference systems, Proceeding of 7th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), pp. 192-197, October 8-10, 2015, Ho Chi Minh, Vietnam
  2. Philip Moore, Hai Van Pham, Bin Hu, Hong Liu, Tarik Qaseem. (2015). Machine Cognition and the Integration of Emotional Response in the Monitoring of Mental Disorders. In Proc of the 2015 Eighth International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC 2015).
  3. Hai V. Pham, Khang D. Tran, A Proposal of a Model Using Kansei Evaluation Integrated with Fuzzy Rules and Self-Organizing Map for Evaluation of Bio-Food Products.  The First International Workshop on Semantic Technologies (IWOST), pp. 85-92. Changchun, China, March 2015.
  4. P Moore & Hai V. Pham,  On Context and the Open World Assumption, In Proc of 2015 IEEE 29th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA), pp. 387-392, Gwangju, Korea, March 24-27, 2015 

2013-2014:

03 bài tạp chí (02 bài tạp chí chỉ số ISI), 02 bài hội thảo quốc tế

01 bài tạp chí chỉ số ISI đứng tác giả đầu – first author,  01 tạp chí quốc tế đứng tên đầu, 01 bài tạp chí chỉ số ISI đứng tên tham gia

1.     Hai V. Pham, Khang D. Tran, Katsuari Kamei, Application s using Hybrid Decision Support Systems for selection of alternatives under uncertainty and risk, International Journal of Innovative Computing, Information and Control , Vol. 10, No. 1, pp. 39-56, Feb. 2014.

2.     Hai V. Pham, Thang C., Cooper E. W. and Kamei K., Hybrid Kansei-SOM Model using Risk Management and Company Assessment for Stock Trading, Information Sciences, Elsevier, Vol. 256, pp. 8-24, January 2014, SCI index

3.     A.M. Thomas*, P. Moore, C. Evans, H. Shah, M. Sharma, S. Mount, F. Xhafa, H.V. Pham, L. Barolli, A. Patel, A.J. Wilcox, C. Chapman and P. Chima. (2014). Smart care spaces: pervasive sensing technologies for at-home care. Int. J. Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 16, No. 4, pp. 268-282, Sep., 2014 (SCI index).

02 bài hội thảo quốc tế

1.     Hai V. Pham. P. Moore, Khang Dinh Tran (2014). Context Matching with Reasoning and Decision Support using Hedge Algebra with Kansei Evaluation. In Proc of the fifth symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014), pp.202-210, Hanoi, Vietnam, December 4-5. 2014 

2.     Moore, P., Thomas, A., Tadros, G., Barolli, L., & Hai V. Pham (2013). Situation Awareness for Enhanced Patient Management.The Third International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2013). In Proc of the 7th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2013), pp. 493- 498, July 2-6, Taichung, Taiwan.

 

Tạp trí công bố trước năm 2013 ( 5 bài ISI)

1.     Moore, P., Thomas, A., Tadros, G., Barolli, L., & Hai V. Pham (2013). Situation Awareness for Enhanced Patient Management.The Third International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2013). In Proc of the 7th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2013), pp. 493- 498, July 2-6, Taichung, Taiwan.

2.     Philip Moore., Cain Evans., & Hai V. Pham. (2012). Towards Implementing Emotion into Intelligent Context. (2012). The International Workshop on Advanced Reasoning Technology for e-Science (ART2012), In Proc of The 13th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2012), November 28th, 2012, Paphos, Cyprus, , India. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7652, 2013, pp 27-40, Springer.. 

3.     Hai V. Pham, Thang C., and Kamei K., Hybrid Artificial Intelligent Model using Collaborative Decision Making for Evaluation of Food Biotechnology, Journal of Science and Technology,  Vol.49, No.1, pp.153-160, August, 2011.

4.     [Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., A Group Decision Support System Using Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment Strategies and Its Application, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.7(A), pp. 3659-3678, July 2011.  (SCI index - Impact factor: 2.9).

5.     Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Cooper E. W. and Kamei K., A Proposal of Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.5(B), pp.2863-2880,  May 2011. (SCI index - Impact factor: 2.9)  

6.     Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., Web-based Decision Support System using Hybrid SOM-AHP Model for Stock Market Investment, Journal of Japanese Symposium on Analytic Hierarchy Process, Vol.1, No.2, pp.1-17, May 2010.

7.     Hai V. Pham, Vatcharaporn E., A Web-Based Decision Support System for the Evaluation and Strategic Planning using ISO 9000 Factors in Higher Education, Journal of Sciences: Mathematics, Vol. 24, No.4, pp.189-200, September 2008.

Các công trình bài báo hội thảo quốc tế:

[1] Andrew Thomas, Hanifa Shah, Philip Moore, Paul Rayson, A. J. Wilcox, K. Osman, Cain Evans, C. Chapman, C. Athwal, D. While, Hai V. Pham, S. Mount,     E-Education 3.0: Challenges and Opportunities for the Future of iCampuses.  Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), PP.953-958,

 [2] Philip Moore, Hai V. Pham,  Personalized Intelligent Context-Aware E-Learning on Demand, Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012),PP. 965-970

 [3] Philip Moore, Hai V. Pham,  Intelligent Context with Decision Support under Uncertainty, Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), PP. 977-982

 [4]  Philip Moore, Hai V. Pham, Predicting Intelligence Using Hybrid Artificial Neural Networks in Context-Aware Tunneling Systems under Risk and Uncertain Geological Environment, Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), PP.989-994

[5]  Hai V. Pham, Kamei K., Hybrid Intelligent Decision Support System Model for Simulation of Disaster and Weather Forecasting,  to appear in Proc. of the 3rd Annual Asian Simulation Technology Conference, (accepted) February 2012, Kyoto, Japan

[6 ]  Hai V. Pham, Kamei K., A novel approach using Hybrid Artificial Neural Networks for prediction of TBM performance and disaster risk in complex geological environments,  to appear in Proc. of the 3rd Annual Asian Simulation Technology Conference, (accepted) February 2012, Kyoto, Japan

[7 ] Hai V. Pham, Fujita Yuji and Kamei Katsurari, Neural Networks Integrated with Fuzzy Reasoning Evaluation Model for TBM Performance Prediction in Uncertain Underground Conditions,  Proceedings of the 2012 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2012),  pp. 77-82, January 2012, Nara, Japan.

[8] Hai V. Pham, Fujita Y. and Kamei K., Hybrid Artificial Neural Networks for TBM Utilization and Performance Prediction in Complex Underground Conditions, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on System Integration, IEEE,  pp.1149-1154, December 2011, Kyoto, Japan.

[9]  Hai V. Pham, Cooper W. Eric, and Kamei K., Stochastic Investment Trading Model for Selection of Companies Under Uncertainty in Stock Markets, Proceedings of  43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, ISCIE, pp.118-119, October 2011, Shiga, Japan,

[10] Hai V. Pham, Cooper W. Eric, Thang C., Khang D. Tran, and Kamei K., A New Approach using Dynamic Group Decision Making for Selection of multiple Alternatives under Risk and Uncertainty, Proceedings of The third of International conference on Knowledge and Systems Engineering, IEEE, pp.176-178, October 2011, Hanoi, Vietnam.

[11] Hai V. Pham, Cooper W. Eric, Thang C., and Kamei K., Fuzzy Reasoning Inference Model Integrated with Self-Organizing Map for Forecasting Investment Companies Under Uncertain Conditions, Proceedings of The second of International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, IEICE, pp.533-536, September 2011, Kobe, Japan.

[12] Hai V. Pham, Cooper W. Eric, Thang C., Khang D.Tran, and K. Kamei, Human Reasoning Awareness quantified by Self-Organizing Map using Collaborative Decision Making for Multiple Investment Models, Proceedings of The Fifth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS-2011), IEEE, pp.101-108, June 2011, Seoul, Korea.

[13] Hai V. Pham, Thang C., Khang D.Tran, and Kamei K., Kansei Evaluation using Expert Sensibilities and Emotions for Collaborative Decision Making in Uncertain Environments, Proceedings of the 4th International Workshop on Cybernetics, pp.102-106, March 2011, Tsukuba, Japan.

[14] Hai V. Pham, Thang C., and Kamei K., Hybrid Artificial Intelligent Model using Collaborative Decision Making for Evaluation of Food Biotechnology, Proceedings of the 3rd Regional Conference in Biotechnology, pp.62-68, March, 2011, Hanoi, Vietnam. (Selected and invited as a high quality paper for publication in the Journal of Science and Technology).

[15] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Cooper E. W. and Kamei K., A Proposal of Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment, Proceedings of the 1st International Workshop on Aware Computing, pp.638-643, 2009, Aizu, Japan. (Selected and invited as a high quality paper for publication in the International Journal of Innovative Computing, Information and Control).

[16] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., Web-based DSS Using SOM-AHP Model for Stock Market Investment, Proceedings of International Japan Symposium Analytic Hierarchy Process 2009, pp.1-17, 2009, Tokyo, Japan. (Selected and invited as a high quality paper for publication in the Journal of Japanese Symposium on Analytic Hierarchy Process).

[17] Hai V. Pham, An Expert System for Managing in a University in Market Economics, Proceedings of the 1st International Workshop on Policies for Teachers and Educational Leaders in the World, pp.402-410, December, 2009, Hanoi, Vietnam.

[18] Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E., Kamei K., A Hybrid Kansei-Neuron Networks model in Strategic Innovation of Core Competencies, Proceedings of the Second Asian Joint Workshop on Information Technologies,  pp.67-68, September 2009, Kusatsu, Japan.

 

Các sách đã xuất bản

Tham khảo bài đăng trong Chapter Books -Spinger (xem thêm trong công trình khoa học)

Một số sách giáo trình viết lưu hành trong chương trình Viện ĐT CNTT, Đại học Quốc Gia HN: 

[1]  LINUX / UNIX Introduction  book was used in training courses at VITTI-VNU ,  December, 200;

[2]  Application Designer course was used in training courses at VITTI-VNU ,  June 2002; 

[3]  Book Chapter : SQL Server and Application Design,  January 2002;

[4]  Coo-authors:  Internet for Users & Applications VITTI-VNU , 2000,  Internet for Developer & Applications VITTI-VNU,

2000  Fundamentals of Network and Applications VITTI-VNU, 2001.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Các chuyên đề, đề tài nghiên cứu định hướng cho học viên/ sinh viên đại học/ SĐH theo các định hướng: 1) Định hướng nghiên cứu khoa học: tham gia viết bài khoa học tạp chí/ hội thảo quốc tế; 2) Định hướng làm việc môi trường quốc tế: học và tham gia các dự án thực tiễn các tập đoàn lớn. Sinh viên/ học viên muốn làm đồ án liên hệ qua email để được tham gia làm đồ án (cơ hội tham gia các đề tài, dự án và học bổng quốc tế sau đại học, Nghiên cứu sinh theo mô hình Lab các nước Anh, Hoa Kỳ, Nhật và Úc)

Hướng dẫn thành công 15 thạc sĩ về công nghệ thông tin, hệ thống thông tin

Đang hướng dẫn 10 học viên cao học các năm.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Kỹ sư, học viên sau đại học có thể liên hệ để tham gia TS tại nước ngoài với cơ hội tham gia các đề tài, dự án, thực tập tại nước ngoài và học bổng quốc tế

1.       PhD student Samson   - 1 year

……  (đang cần tuyển gấp NCS cho các hướng nghiên cứu, trong nước và phối hợp TS ở nước ngoài Nhật, Úc và Singapore)


Các thông tin khác (nếu có)

Tham gia tích cực các hoạt động trong cộng đồng khoa học cụ thể:

-          2017 – nay:  Tham gia ủy viên kỹ thuật trong tiểu ban kỹ thuật về IoT và thành phố thông minh

-          2006-2007: Tham gia chuyên gia, thư ký thường trực cho Ban kinh tế số - Hiệp hội doanh Nghiệp trẻ Việt Nam

-          2005-2018: Tham gia thành viên trong hiệp Hội Công nghệ Thông tin và Nội dung Số (VINASA)

Tham gia chủ trì, đồng chủ trì các session chairs

1.  Chair of  fuzzy logics and intelligent systems, KSE 2017, KSE 2015 / KSE 2016 - The Seven /Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016) Hanoi, Vietnam,

2. Chair of Intelligent Systems, SOICT 2017, SOICT 2016, SOICT 2015, SOICT 2014 - The firth International Symposium on Information and Communication Technology , 04-05 December, 2014, Hanoi, Vietnam 

3. Workshop Org. Co-Chair of International Workshop on Personalized Human-Centric Context-Aware Systems, to be held in conjunction with The 5th FTRA International Conference on Human-centric Computing (HumanCom-12), 6 - 8 September 2012, Gwangju, South Korea 

4. Conference Track Co-Chairs in High Performance Modelling and Simulation of 26th EUROPEAN Conference on Modeling and Simulation (ECMS 2012) , May 29th - June 1st, 2012, Koblenz, Germany. 

5. Workshop Co-Chairs of The Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), 4-6 July 2012, Palermo, Italy. 

 

Tham gia phản biện tạp chí, hội đồng kỹ thuật và hội thảo quốc tế

1. PC of 3PCCIC 2015 conference on e-Health technologies and monitoring, Korea, 2015 

2. Local Committee and PC. of SOICT 2014 - The firth International Symposium on Information and Communication Technology , 04-05 December, 2014, Hanoi, Vietnam 

3. Reviewer, PC of The Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Enterprise Systems (ICAES-2014), in conjunction with The 28th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, May 13-16, 2014, Victoria, Canada 

4. PC member of Fourth International Workshop on the Application of Intelligent Context-Awareness (AICA 2014) in conjunction with The 8th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2014), Birmingham City University, Millennium Point, Birmingham, UK, 2-4 July, 2014 

5. Local Committee of SOICT 2013 - The fourth International Symposium on Information and Communication Technology , 24-25 December, Danang, Vietnam 

6. PC member of the Third International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2013), To be held in conjunction with The 7th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems, 3-5 July, 2013, Taiwan 

7. PC member of Second International Symposium on Intelligent Informatics (ISI'13) August 23-24, 2013 in Mysore, India 

8. PC member of International Workshop on Personalized Human-Centric Context-Aware Systems, to be held in conjunction with The 5th FTRA International Conference on Human-centric Computing (HumanCom-12), 6 - 8 September 2012, Gwangju, South Korea 

9. PC members of The Second International Workshop on Intelligent Context-Aware Systems (ICAS 2012), 4-6 July 2012, Palermo, Italy. 

10. Technical and Local member for International Conference of Human Interface 2010 BIWAKO, Ritsumeikan, 

11. Org. and PC member for International Workshop on Policies for Teachers and Educational Leaders in the World and in Vietnam in an Era of Globalization and International Integration. Dec.2009, Hanoi, Vietnam 

12. Org. and PC. Member for Educational International conference of EDUF, VNU-Hanoi, Vietnam, 2005 

13. Org. member for ICT Roles and Challenge in IT high Education org. by VITTI, Hanoi, Vietnam 2001. 

 

Tham gia phản biện các tạp chí trong nước, quốc tế

Invited Reviewers / PCs for International Journals: 

2012-2013: International Journal of Machine Learning and Cybernetics (JMLC), 

2013: International Journal of Operational Research (IJOR), Information Science 

2012-2013: IEEE Transactions on Fuzzy systems, Decision support systems… 

2014-2015: International Journal of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS), http://www.inderscience.com/ijais Prof. Philip Moore (Editor) 

2014-2015: International Journal of Mobile Learning and Organisation (IJMLO), Prof. Dr. Gwo-Jen Hwang (Editor)http://www.inderscience.com/ijmlo 

2015-2016: International Journal of Operational Research, Editor Prof. Angappa Gunasekaran,http://www.inderscience.com/ijor 

Liên kết website