Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Thân Quang Khoát Họ và tên TS. Thân Quang Khoát
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email khoattq(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~khoattq/
Tel (04) 38696124
Fax
Các môn giảng dạy

  -  Học máy

  - Trí tuệ nhân tạo

Hướng nghiên cứu

- Học máy

- Nền tảng cốt lõi cho Big Data

- Mô hình hóa chủ đề

- Biểu diễn tri thức

- Trí tuệ nhân tạo

Các công trình NC đã công bố

Refereed Journals:

1.      Khoat Than, Tung Doan, “Guaranteed algorithms for inference in topic models”, Technical report, 2016.

2.      Khoat Than, Tu Bao Ho, “Inference in topic models: sparsity and trade-off”, Technical report, 2016.

3.      Ngo Van Linh, Nguyen Kim Anh, Khoat Than, Chien Nguyen Dang, “An Effective and Interpretable Method for Document Classification”, Accepted to KAIS journal, 2016.

4.      Khoat Than, Tu Bao Ho, and Duy Khuong Nguyen, “An effective framework for supervised dimension reduction”. Neurocomputing, Springer, vol. 139, pages 397-407, 2014.

5.      Khoat Than and Tu Bao Ho, “Modeling the diversity and log-normality in data”. Intelligent Data Analysis: An International Journal, IOS Press, vol. 18(6), pages 1067-1088, 2014.

6.      Than Quang Khoat, “Relation between the Hardness of a Problem and the Number of its Solutions”, Acta Mathematica Vietnamica, vol. 36, no. 1, pages 55-60, 2011.

7.      Than Quang Khoat, “Approximating RSIVP and MISP to within a quasi-polynomial factor is NP-hard”, Vietnam Journal of Telecommunications & Information Technology, vol. 22, 2009.

8.      Than Quang Khoat, Trần Thị Ngân, Bùi Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Núi, “Về một cách tiếp cận mới giải bài toán Quy hoạch tuyến tính nguyên”.  Thai Nguyen Journal of Science and Technology, vol. 56(8), pages 51-59, 2009.

9.      Than Quang Khoat and Nguyen Hong Tan, “Unique Shortest Vector Problem for max norm is NP-hard”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 46(5A), pages 86-100, 2008.

10.    Than Quang Khoat, Nguyễn Hồng Tân and Nguyễn Văn Núi, “A proof for the NP-hardness of some Lattice Problems”, Vietnam Journal of Telecommunications & Information Technology, No. 19(2), pages 124-133, 2008.

 

Refereed Conferences:

1.      Mai Tien Khai, Mai Anh Sang, Nguyen Kim Anh, Ngo Van Linh, Khoat Than, “Enabling Hierarchical Dirichlet Processes to work better for short texts at large scale”, In Proceedings of PAKDD. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2016.

2.      Ngo Van Linh, Nguyen Kim Anh, Khoat Than, Nguyen Tat Nguyen, “Effective and Interpretable Document Classification using Distinctly Labeled Dirichlet Process Mixture Models of von Mises-Fisher Distributions”, In Proceedings of DASFAA. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2015.

3.      Khoat Than and Tung Doan, “Dual online inference for latent Dirichlet allocation”. In ACML. Journal of Machine Learning Research: W&CP, 2014.

4.      Ngo Van Linh, Nguyen Kim Anh, Khoat Than, “An effective NMF-based method for supervised dimension reduction”, In Proceedings of KSE 2014. Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 326, pages 93-104, 2015. Springer.

5.      Duy Khuong Nguyen, Khoat Than, and Tu Bao Ho, “Simplicial Non-negative Matrix Factorization”, The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Hanoi, 2013. (BestStudent Paper Award)

6.      Khoat Than, Tu Bao Ho, Duy Khuong Nguyen, and Ngoc Khanh Pham, “Supervised dimension reduction with topic models”. Asian Conference on Machine Learning (ACML), Singapore. Journal of Machine Learning Research: W&CP 25:395-410, 2012.

7.      Khoat Than and Tu Bao Ho, “Fully sparse topic models”. European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Bristol, UK. Vol. 7523 of LNCS, Springer, pages 490-505, 2012.

8.      Khoat Than and Tu Bao Ho, “Automatic construction of knowledge from large unstructured data with topic modeling”. The 13th International Symposium on Knowledge and System Sciences (KSS), Japan, 2012.

9.      Than Quang Khoat and Nguyen Hong Tan, “Unique Shortest Vector Problem for max norm is NP-hard”, In Proceedings of The Second International Conference on Theories and Applications of Computer Science (ICTACS), 2009.

10.  Than Quang Khoat, “On the Bounded Integer Programming”, In Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation & Vision for the Future (RIVF), pages 23-28, 2008. (Student Best Paper Award)

 

 

Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn

 Lưu Trọng Đại, Nguyễn Công Trinh, Trịnh Tiến Hoà, Trần Thị Lý, Bùi Minh Tiến, Trần Trung Dũng, Vũ Văn Tuân, Trịnh Văn Thành

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)

- Web: http://is.hust.edu.vn/~khoattq

- Trưởng phòng nghiên cứu KDE.

- Thành viên ban chương trình cho các hội nghị quốc tế: IJCAI (2016), ACML (2016, 2015, 2014), PAKDD (2016, 2015), SOICT (2016, 2015, 2014), KSE (2015, 2014).

 

Liên kết website