Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Bình Minh Họ và tên TS. Nguyễn Bình Minh
Địa chỉ nơi làm việc: P.604 B1
Email minhnb(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~minhnb/
Tel (04) 3869 6124
Fax
Các môn giảng dạy

- Các hệ phân tán

- Tính toán phân tán

- Lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn

- Điện toán đám mây

 

Hướng nghiên cứu

-      Tính toán đám mây

-      Các hệ phân tán

-      Các hệ kiểm tra

-      Quản lý và tích hợp dữ liệu lớn

Các công trình NC đã công bố

 BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ:

 1. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. A Generic Development and Deployment Framework for Cloud Computing and Distributed Applications. Computing and Informatics, vol. 32, no.3, p. 461-485. ISSN 1335-9150. (ISI Indexed)
 2. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Abstraction Layer for Development and Deployment of Cloud Services. Computer Science Journal, 2012, vol. 3, no. 3, p. 80-88. ISSN 1508-2806.
 3. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Developing and Deploying Cloud Services Based on Abstraction Approach. Journal of Digital Information Management, 2012, vol. 10, no. 3, p. 192-199. ISSN 0972-7272.
 4. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Abstraction Layer for Cloud Computing. Scalable Computing: Practice and Experience: Scientific International Journal for Parallel and Distributed Computing, vol. 12, no. 3, p. 371-374. ISSN 1895-1767.

BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ:

 1. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. High-level Abstraction Layers for Development and Deployment of Cloud Services. 4th International Conference on Networked Digital Technologies. Springer Verlag, Dubai, 2012, CCIS 293, p. 208-219.
 2. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Development Framework for Cloud Services. International Conference on Network Computing and Information Security. Springer Verlag, Shanghai, 2012, CCIS 345, p 137 – 147.
 3. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. An Abstraction Model for High-level Application Programming on the Cloud. 1st International Conference on Computer Science Applied Mathematics and Applications. Springer Verlag, Warsaw, 2013, SCI 479, p 295 – 306.
 4. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Programmable Workflow Composition. 2nd International Conference on Next Generation Information Technology. IEEE, Gyeongju, 2011, p. 86-89.
 5. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. A High-level Abstraction Layer for Cloud Computing. 6th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology. IEEE, Jeju, 2011, p. 446-449.
 6. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Abstraction Approach for Developing and Delivering Cloud-based Services. International Conference on Computer Systems and Industrial Informatics, IEEE, Dubai, 2012, 6 p.
 7. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. A Novel Approach for Developing Interoperable Services in Cloud Environment. 27th of the International Conference on Information Networking (ICOIN). IEEE Computer Society. Bangkok, 2013, p. 232-237.
 8. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Development and Deployment of Cloud Services via Abstraction Layer. International Conference on Computing, Management and Telecommunications, IEEE, Ho Chi Minh city, 2013, p.246-251.
 9. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Workflow Composition and Description Tool. 6th International Conference on Software and Database Technologies. Vol. 1, p. 230-233. SciTePress – Science and Technology Publications, Seville, 2011.
 10. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Dynamic Workflow Composition and Execution. 17th International Conference on Parallel and Distributed processing Techniques and Applications. Vol. II, p. 547-550. CSREA Press, Las Vegas, 2011.
 11. Nguyen, Binh Minh. Brief Introduction to Cloud Computing. 5th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava, 2009, p. 130-137.
 12. Nguyen, Binh Minh and Tran, Dinh Viet. Performance Analysis of Cloud Middleware.6th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava: 2010, p. 150-156.
 13. Nguyen, Binh Minh; Tran, Dinh Viet and Hluchý, Ladislav. Object-orientad approach for cloud abstraction layer. 7th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava. 2011, p. 202-206.
 14. Tran, Dinh Viet and Nguyen, Binh Minh. Cloud Computing Guides and Tutorials. 7thInternational Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava: 2011, p. 292-299.
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website