Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Bá Ngọc Họ và tên TS. Nguyễn Bá Ngọc
Địa chỉ nơi làm việc: P.604 B1
Email ngocnb(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~ngocnb/
Tel (04) 38696124
Fax
Các môn giảng dạy

- Tin đại cương

-  Lập trình C
-  Tìm kiếm và trình diễn thông tin
-  Web ngữ nghĩa
-  Công nghệ web ngữ nghĩa
Hướng nghiên cứu

-   Tìm kiếm thông tin

-   Công nghệ ngữ nghĩa

-    Xử lý song song

Các công trình NC đã công bố

-  Nguyễn Bá Ngọc, A.F. Tuzovsky. Mô hình tìm kiếm thông tin dựa trên siêu mô tả ngữ nghĩa // Điều khiển hệ thống quy mô lớn: phân tích hệ thống. – 2013. – № 41. – pp. 51–92.

- Nguyễn Bá Ngọc, A.F. Tuzovsky. Tối ưu hóa lưu trữ từ điển bộ ba (triple theo chuẩn w3c) sử dụng mã chỉ định dạng số // Tạp chí khoa học kỹ thuật Povolzia. – 2012. – № 2. – pp. 235–245.

- Nguyễn Bá Ngọc, A.F. Tuzovsky. Phương pháp tìm kiếm dựa trên ngữ nghĩa cho văn bản thông minh // Tạp chí khoa học kỹ thuật Povolzia. – 2012. – № 2. – pp. 246–254.

- Nguyễn Bá Ngọc, A.F. Tuzovsky. Phân loại văn bản dựa trên đánh giá tương đồng ý nghĩa của từ // Tạp chí khoa học Đại học bách khoa Tomsk. – 2012. – Т. 320, № 5. – pp. 43–48.

- Nguyễn Bá Ngọc. Các phương pháp tìm kiếm thông tin dựa trên ngữ nghĩa // Tạp chí khoa học Trường đại học quốc gia hệ thống điều khiển và vô tuyến điện tửTomsk. – 2010. – T. 2, № 2. – pp. 109–111.

Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website