Menu
Cán bộ cơ hữu
ThS. Ngô Văn Linh Họ và tên ThS. Ngô Văn Linh
Địa chỉ nơi làm việc: P.604 B1
Email linhnv(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~linhnv/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
 • - Trí tuệ nhân tạo 
 • - Tin đại cương
Hướng nghiên cứu
 • -  Topic model
 • -   Machine Learning, Data Mining
 • -  Sentiment analysis
 • -  Recommender system
Các công trình NC đã công bố
 1.  Mai Tien Khai, Mai Anh Sang, Nguyen Kim Anh, Ngo Van Linh, KhoatThan, “Enabling Hierarchical Dirichlet Processes to work better for short texts at large scale” accepted in PAKDD 2016.
 2. Van Linh Ngo, Nguyen Kim Anh, Khoat Than, and Nguyen Nguyen Tat. ”Effective and Interpretable Document Classification Using Distinctly LabeledDirichlet Process Mixture Models of von Mises-Fisher Distributions.” In Database Systems for Advanced Applications, pp. 139-153. Springer International Publishing, 2015.
 3. Van Linh Ngo, Nguyen Kim Anh, and Khoat Than. "An Effectiveective NMF-Based Method for Supervised Dimension Reduction." Knowledge and Systems Engineering. Springer International Publishing, 2015. 93-104.
 4. Anh Nguyen Kim, Nguyen Khac Toi, and Ngo Van Linh. "An interpretable method for text summa-rization based on simplicial non-negative matrix factorization." Proceedings of the Fifth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2014.
 5. Nguyen Thi Kim Anh, Ngo Van Linh, Nguyen Khac Toi, Nguyen The Tam, Multi-labeled Document Classiffication using Semi-supervised Mixture Model of Watson distributions on Document Manifold. In proceeding of the 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoC-PaR2013), pp.129-134, Hanoi, Vietnam, 2013.
 6. Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen The Tam, Ngo Van Linh, Document Clustering using Mixture Model of von Mises-Fisher Distributions on Document Manifold. In proceeding of the 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR2013), pp. 146-151, Hanoi, Vietnam, 2013.
 7. Nguyen Kim Anh, Ngo Van Linh, Le Hong Ky, Nguyen The Tam, Document classiffication using semi-supervised mixture model of von Mises-Fisher distributions on document manifold. In proceeding of the the 4th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2013), pp. 94-100, Danang, Vietnam, 2013.
 8. Nguyen Kim Anh, Nguyen The Tam, Ngo Van Linh, Document clustering using dirichlet process mix-ture model of von Mises-Fisher distributions. In proceeding of the the 4th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2013), pp. 131-138, Danang, Vietnam, 2013.
 9. Ngo Van Linh, Nguyen Thi Kim Anh, Cao ManhDat, Improving Vietnamese Web Page Classiffication by Combining Hybrid Feature Selection and Label Propagation with Link Information. In Proceedings of the 1st International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA'12), pp.324-334, November 26-27, 2012. Ho Chi Minh City, Vietnam
 10. Nguyen Thi Kim Anh, Vu Minh Thanh, Ngo Van Linh, Efficient label propagation for classiffication on information networks. In proceeding of the the 3rd Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2012), pages 41-46, Halong city, Vietnam, Aug. 2012.
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website