Menu
Cán bộ cơ hữu
ThS. Phạm Thị Phương Giang Họ và tên ThS. Phạm Thị Phương Giang
Địa chỉ nơi làm việc: P.604 B1
Email giangptp(AT)soict.hut.edu.vn
Web cá nhân
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy

 - Thực hành Cơ sở dữ liệu

 - Thực hành Thiết kế & Quản trị CSDL

 - Thực hành NM CNTT

Hướng nghiên cứu
Các công trình NC đã công bố
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website