Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Đỗ Bá Lâm Họ và tên TS. Đỗ Bá Lâm
Địa chỉ nơi làm việc: 702-B1
Email lamdb(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~lamdb
Tel (024) 3869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
  •  Tin đại cương
  •  Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến
  •  Lập trình C
Hướng nghiên cứu
  •  Tích hợp dữ liệu
  •  Dữ liệu mở liên kết
  •  Trích rút dữ liệu
  •  Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 

Các công trình NC đã công bố
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website