Menu
Cán bộ cơ hữu
ThS.Phạm Hồng Phong Họ và tên ThS.Phạm Hồng Phong
Địa chỉ nơi làm việc:
Email phongph(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân
Tel NCS tại Pháp
Fax
Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu
Các công trình NC đã công bố
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website