Menu
Cán bộ cơ hữu
ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương Họ và tên ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email phuongnh(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~phuongnh/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy

-   Cơ sở dữ liệu

-   Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

-  Tin học đại cương

-   Thực hành cơ sở dữ liệu

-   Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Hướng nghiên cứu
  • -   Khai phá dữ liệu
  • -  Tích hợp dữ liệu

 

Các công trình NC đã công bố

[5] Nguyen Minh Trung, Nguyen Quoc Nhan, Nguyen Hong Phuong, "Vietnamese Diacritics Restoration as Sequential Tagging", International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the future - RIVF 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2012, ISBN: 978-1-4673-0308-8, IEEE Catalog Number:CFP1256A-PRT. We received the Best runner-up paper award
[4] Nguyen Minh Trung, Nguyen Duc Tam, Nguyen Hong Phuong, "Using main content extraction to improve performance of Vietnamese web page classification", The second International Symposium on Information and Communication Technology - SoICT 2011, Hanoi, Vietnam, 2011, ISBN: 978-1-4503-0880-9. 
[3] Ngo Tuan Phong, Nguyen Hong Phuong, Nguyen Kim Anh, "Generating Qualified Summarization Answers Using Fuzzy Concept Hierarchies", The first International Symposium on Information and Communication Technology - SoICT 2010, Hanoi, Vietnam, 2010, ISBN: 978-1-4503-0105-3. 
[2] Phong Tuan Ngo, Phuong Hong Nguyen, Anh Kim Nguyen, "Providing Qualified Intensional Answers Using Fuzzy Concept Hierarchies", The international conference ICGC-RCICT 2010, Yogjakarta, Indonesia, 2010, ISSN: 2086-4868. 
[1] Anh Kim Nguyen, Phuong Hong Nguyen, "An Intelligent Natural Language Interface to Relational Databases", the 6th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA), Hanoi, Vietnam, 2009, ISBN: 978-981-08-3029-8. 
 

Các sách đã xuất bản

 [1] Trần Đình Khang, Nguyễn Linh Giang, Đỗ Văn Uy, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Đỗ Tuấn Anh, "Giáo trình Tin học đại cương", NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2011 (xuất bản lần đầu), 2012 (tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung), 2013, 2014, 2015. 
[2] Trần Đình Khang, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Linh Giang, "Bài tập Tin học đại cương", NXB Bách Khoa-Hà Nội, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website