Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Thị Oanh Họ và tên TS. Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email oanhnt(AT)soict.hust.edu.vn;oanh.nguyenthi(AT)hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~oanhnt/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
 • -    Xử lý ảnh
 • -    Hệ Cơ sở dữ liệu đa phương tiện
 • -    Cơ sở dữ liệu
 • -    Tin học đại cương
Hướng nghiên cứu
 • -    Trích chọn thông tin, biểu diễn ảnh
 • -    Tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung
 • -    Nhận dạng
Các công trình NC đã công bố
 • [1] Nguyen Luong-Hien and Nguyen Thi-Oanh. 2015. A Copy Detection Method Based on SCAM and PPCHECKER. In Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015). ACM, New York, NY, USA, 111-115. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2833258.2833268
 • [2] Thi-Oanh Nguyen and Salvatore Tabbone. Un état de l’art des méthodes de localisation de symboles dans les documents graphiques. In Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document - CIFED 2010, 2010.
 • [3] Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Alain Boucher. Une approche de localisation de symboles non-segmentés dans des documents graphiques. Traitement du Signal, 5-6, 2009.
 • [4] T.-O. Nguyen, S. Tabbone, and A. Boucher. A symbol spotting approach based on the vector model and a visual vocabulary. In the 10th International Conference on Document Analysis and Recognition - ICDAR’09, Barcelona, Spain, 2009.
 • [5] Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Oriol Ramos-Terrades. Symbol descriptor based on shape context and vector model of information retrieval. In the 8th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems - DAS’08, pages 191–197, Nara, Japan, 2008.
 • [6] Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Oriol Ramos-Terrades. Proposition d’un descripteur de formes et du mod`ele vectoriel pour la recherche de symboles. In Colloque International  Francophone sur l’Ecrit et le Document - CIFED’08, pages 79–84, Rouen, France, 2008.
 • [7] S. Tabbone, T.-O. Nguyen, and G. Masini. Une méthode de binarisation hi´erarchique floue. In Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document - CIFED’06, Fribourg, Suisse, 2006.
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website