Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Thị Oanh Họ và tên TS. Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ nơi làm việc: P.1002 – Nhà B1
Email oanhnt(AT)soict.hust.edu.vn;oanh.nguyenthi(AT)hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~oanhnt/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy

 

   -    Xử lý ảnh (từ 2013 đến nay, master 1 dạy bằng tiếng Pháp; cấp độ đại học từ năm 2016 bằng tiếng Việt)

   -    Thị giác máy tính (từ 2013 đến nay, master 2 dạy bằng tiếng Pháp)

   -    Hệ Cơ sở dữ liệu đa phương tiện (từ 2011 đến nay)

   -    Cơ sở dữ liệu (tiếng việt, từ 2011 đén nay)

   -  Tin học đại cương (từ 2010-2014)

Hướng nghiên cứu

 

 

    -    Phát hiện và nhận dạng đối tượng / hoạt động

    -   Phân vùng và gán nhãn cho các đối tượng trong ảnh/ video

    -   Biểu diễn thông tin trực quan ảnh/video. Truy vấn ảnh/video dựa trên nội dung.

    -  Biểu diễn và truy vấn dữ liệu đa phương tiện

Các công trình NC đã công bố

1.     Tuan-Dung Le, Thi-Oanh Nguyen, and Thanh-Hai Tran. 2017. Improving multi-view human action recognition with spatial-temporal pooling and view shifting techniques. In Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017). ACM, New York, NY, USA, 348-355. DOI: https://doi.org/10.1145/3155133.3155204

2.     Hoa M. Le, Thi-Oanh Nguyen, and Dung Ngo-Tien. 2016. Fully automated multi-label image annotation by convolutional neural network and adaptive thresholding. In Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT '16). ACM, New York, NY, USA, 323-330. DOI: https://doi.org/10.1145/3011077.3011118

3.     Duc-Cuong Dao, Thi-Oanh Nguyen, and Stéphane Bressan. 2016. Factors Influencing The Performance of Image Captioning Model: An Evaluation. In Proceedings of the 14th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multi Media (MoMM '16), Bessam Abdulrazak, Eric Pardede, Matthias Steinbauer, Ismail Khalil, and Gabriele Anderst-Kotsis (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 235-243. DOI: https://doi.org/10.1145/3007120.3007136

4.     Lương-Hiên Nguyen and Thi-Oanh Nguyen,  A Copy Detection Method Based on SCAM and PPCHECKER, the sixth international symposium on information and communication technology, SoICT 2015

5.     Thi-Oanh Nguyen and Salvatore Tabbone. Un état de l’art des méthodes de localisation de symboles dans les documents graphiques, Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document, CIFED 2010.

6.     T.-O. Nguyen, S. Tabbone, and A. Boucher, A symbol spotting approach based on the vector model and a visual vocabulary, the 10th International Conference on Document Analysis  and Recognition, ICDAR 2009

7.     Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Oriol Ramos-Terrades. Proposition d’un descripteur de formes et du mod`ele vectoriel pour la recherche de symboles, Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document, CIFED 2008

8.     Thi-Oanh Nguyen, Salvatore Tabbone, and Oriol Ramos-Terrades, Symbol descriptor based on shape context and vector model of information retrieval, the 8th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2008

9.  S. Tabbone, T.-O. Nguyen, and G. Masini, Une méthode de binarisation hiérarchique floue, Colloque International Francophone sur l’Ecrit et le Document, CIFED 2006.

Các sách đã xuất bản

Localisation de symboles dans les documents graphiques. Editions Universitaires europeennes. 2017

Học viên cao học đang hướng dẫn

-    Lê Tuấn Dũng – ThSKH 2017: Nhận dạng hành động từ đa góc nhìn sử dụng kết hợp thông tin không gian thời gian và kỹ thuật chuyển hướng.

-    Hoàng Tùng – ThSKH 2017: Nhận dạng mặt người sử dụng mạng học sâu.

-  Đỗ Tuấn Khải – ThSKT 2015: Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Liên kết website