Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Nhật Quang Họ và tên TS. Nguyễn Nhật Quang
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email quangnn(AT)soict.hust.edu.vn; quang.nguyennhat(AT)hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~quangnn/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
 • -     Công nghệ tri thức
 • -     Trí tuệ nhân tạo
 • -      Học máy
 • -      Khai phá dữ liệu
Hướng nghiên cứu
 • -      Personalization and adaptive systems
 • -      Recommender systems
 • -      Machine learning
 • -      Intelligent mobile services
Các công trình NC đã công bố
 1.  Q. N. Nguyen and P. M. Hoang. Push-Delivery Personalized Recommendations for Mobile Users. In Proceedings of the 4th International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies (UBICOMM'10), pp.412-415, October 25-30, 2010. Florence, Italy.
 2. F. Ricci, Q. N. Nguyen, and O. Averjanova. Exploiting a Map-based Interface in Conversational Recommender Systems for Mobile Travelers. In N. Sharda (editor): Tourism Informatics: Visual Travel Recommender Systems, Social Communities and User Interface Design, chapter 5, pp.73-93. IGI Global, 2009.
 3. Q. N. Nguyen and F. Ricci. Conversational Case-based Recommendations Exploiting a Structured Case Model. In Proceedings of the 9th European Conference on Case-Based Reasoning (ECCBR'08), pp.400-414, September 1-4, 2008. Trier, Germany.
 4. Q. N. Nguyen and F. Ricci. Long-Term and Session-Specific User Preferences in a Mobile Recommender System. In Proceedings of the 2008 International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI'08), pp.381-384, January 13-16, 2008. Canary Islands, Spain.
 5. F. Ricci and Q. N. Nguyen. Acquiring and Revising Preferences in a Critique-based Mobile Recommender System. IEEE Intelligent Systems, 22(3): 22-29, May-June, 2007.
 6. Q. N. Nguyen and F. Ricci. Replaying Live-User Interactions in the Off-Line Evaluation of Critique-based Mobile Recommendations. In Proceedings of the 1st ACM International Conference on Recommender Systems, pp.81-88, October 19-20, 2007. Minneapolis, USA.
 7. Q. N. Nguyen and F. Ricci. User Preferences Initialization and Integration in Critique-based Mobile Recommender Systems. In Proceedings of the 5th International Workshop on Artificial Intelligence in Mobile Systems, in conjunction with the 6th International Conference on Ubiquitous Computing, pp.71-78, September 7, 2004. Nottingham, UK.
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
 1.  Phạm Thị Hường. Đề tài: Representation and exploitation of case quality in case-based recommender systems. Thời gian thực hiện:01/2011-11/2011
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)

 Quang Nhat NGUYEN has served as the workshop and publication chair of the international conference KSE 2011, the publicity chair of the international conference SoICT 2010, a program committee member of the international conferences UBICOMM 2011, STAIR 2011, UBICOMM 2010, KSE 2010, UBICOMM 2009, a reviewer of the international conferences ICCBR 2007 and ICMB 2005, a reviewer of Vietnam Journal of Information Technologies and Communications (English edition), and a reviewer of the book "Tourism Informatics: Visual Travel Recommender Systems, Social Communities and User Interface Design" (edited by N. Sharda, and published by IGI Global in 2009).

Liên kết website