Menu
Cán bộ cơ hữu
PGS.TS. Lê Thanh Hương Họ và tên PGS.TS. Lê Thanh Hương
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email huonglt(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~huonglt/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
  • -     Khai phá dữ liệu và Web  ngữ nghĩa
  • -     Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • -    Trí tuệ nhân tạo
  • -     Giải thuật và các vấn đề cho kỹ sư
  • -      Nhập môn Công nghệ thông  tin
  • -      Lập trình C
  • -     Thực hành C
Hướng nghiên cứu
  • -     Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • -     Khai phá dữ liệu
  • -     Tìm kiếm thông tin
  • -      Web  ngữ nghĩa
Các công trình NC đã công bố

Tạp chí

  1. Lê Thanh Hương, Sam Chanrathany, Nguyên Thanh Thuỷ, Nguyễn Tành Long, Trịnh Minh Dũng. 2014. Trích rút quan hệ từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn. Tạp chí Tin học và Điều khiển học.
  2. Sam Chanrathany, Lê Thanh Hương, Nguyên Thanh Thuỷ, Nguyễn Hữu Thiện. 2012. Trích rút thông tin tự động từ văn bản tiếng Việt. Tạp chí Tin học và Điều khiển học.
  3. Pham Minh Chuan, Le Thanh Huong, Tran Dinh Khang, Tran Ngoc Cuong. 2011. Hệ thống gợi ý bài báo. Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự.
  4. Lê Thanh Hương. 2007. Một cách tiếp cận trong phân tích cấu trúc diễn ngôn của văn bản. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, tập 23, số 3, 2007, trang 212-230. (An approach in automatically generating discourse structure of text. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam. 23(3), 2007. 212-230).

5.     Le Thanh Huong. 2007. Một cách tiếp cận trong việc tự động sinh các biểu diễn tương đương của đoạn văn bản. Tạp chí Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin. Số 18, kỳ 3, trang 74-82, 10-2007. (An approach to automatically generate different presentations of natural language paraphrases. Posts, Telecommunications and Information Technology Journal. Volumn 18 (3), pp. 74-82)

  1. Lê Thanh Hương, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Thanh Thuỷ. Một cách tiếp cận để tự động phân tích cú pháp văn bản tiếng Việt. Tạp chí Tin học và điều khiển học, tập 15, số 4, 2000.

 Hội thảo

 

  1. Pham Minh Chuan, Le Thanh Huong, Tran Dinh Khang, Nguyen Van Hau. 2015. Hệ thống gợi ý sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR2015)
  2. Pham Minh Chuan, Le Thanh Huong, Tran Dinh Khang, Cao Xuan Bach. 2014. Hệ thống khuyến nghị công việc. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR2014)
  3. Huong Thanh Le, Rathany Chan Sam, Hoan Cong Nguyen, Thuy Thanh Nguyen. 2013. Named Entity Recognition in Vietnamese Text Using Label Propagation. In Procs. of the 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013)
  4. Huong Thanh Le, Tien Manh Le. 2013. An approach to Abstractive Text Summarization. In Procs. of the 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013)
  5. Huong Thanh Le, Luan Van Tran. 2013. Automatic Feature Selection for Named Entity Recognition Using Genetic Algorithm. In Proceedings of the 4th Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2013).
  6. Đỗ Bá Lâm, Lê Thanh Hương. 2012. Xây dựng CSDL về cộng đồng nghiên cứu CNTT Việt Nam. Kỷ yếu chương trình hội thảo quốc gia lần thứ 15 “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”.
  7. Chan Rathany Sam, Huong Thanh Le, Thanh Thuy Nguyen, Anh Dung Le and Thi Minh Ngoc Nguyen. 2011. Semi-Supervised Learning for Relation Extraction in Vietnamese Text. In Proceedings of the Symposium on Information and Communication Technology (SoICT), Oct. 13-14, 2011, Hanoi, Vietnam
  8. Rathany Chan Sam, Huong Thanh Le, Thuy Thanh Nguyen, Thien Huu Nguyen. 2011. Combining Proper Name-Coreference with Conditional Random Fields for Semi-supervised Named Entity Recognition in Vietnamese Text. The 15th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD), pp. 512-525.
  9. Huong Thanh Le, Rathany Chan Sam and Phuc Trong Nguyen. 2010. Extracting Phrases in Vietnamese Document for Summary Generation. The International Conference on Asian Language Processing (IALP), Dec 28-30, 2010, Harbin, China.
  10. Rathany Chan Sam, Huong Thanh Le, Thuy Thanh Nguyen, The Minh Trinh. 2010. Relation Extraction in Vietnamese Text using Conditional Random Fields.The Sixth Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS), Dec.1-3, 2010, Taipei, Taiwan.
  11. Huong Thanh Le, Lam Ba Do, Nhung Thi Pham. 2010. Efficient Syntactic Parsing with Beam Search. The 2010 IEEE RIVF conference, Nov. 01-04, 2010, Hanoi, Vietnam.
  12. Huong Thanh Le, Thien Huu Nguyen. 2010. Name Entity Recognition using Inductive Logic Programming. In Proceedings of the Symposium on Information and Communication Technology (SoICT), Aug. 27-28, 2010, Hanoi, Vietnam
  13. Dung Dao T., Huong Le T. 2008. Applying Information Extraction To Automatic Web Advertising.  The International Conference on Asian Language Processing (IALP),  Nov. 12-14, 2008, Chiang Mai, Thailand
  14. Lam Do B., Huong Le T. 2008. Implementing A Vietnamese Syntactic Parser Using HPSG. The International Conference on Asian Language Processing (IALP),  Nov. 12-14, 2008, Chiang Mai, Thailand.
  15. Anh Nguyen Kim, Huong Thanh Le. 2008. Natural Language Interface Construction using Semantic Grammars. The 10th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), Hanoi, Vietnam.
  16. Đỗ Bá Lâm, Lê Thanh Hương. 2008. Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm HPSG (Implementing a Vietnamese syntactic parser using HPSG). The ICT.rda conference, Hanoi, Vietnam.
  17. Le Thanh Huong. 2007. A study on Vietnamese Syntactic Parsing. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế AIST-VAST lần thứ tư (4th International AIST-VAST Scientific Workshop), Hanoi, Vietnam, Oct. 4-5, 2007.
  18. Huong Le Thanh. 2007. A frame-based approach to Text Generation. In Proceedings of the PACLIC21 conference, Seoul, Korea, Nov. 1-3, 2007
  19. Nguyễn Quốc Thể, Lê Thanh Hương. 2007. Phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh từ vựng hoá kết hợp xác suất (Vietnamese syntactic parsing using the Lexicalized Probabilistic Context-free Grammar). FAIR conference, Nha Trang, Vietnam, Aug. 9-10, 2007.
  20. Lê Thanh Hương. 2007. Nghiên cứu phương pháp sinh câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên từ bảng kết quả truy vấn Cơ sở dữ liệu (A study on generating natural language answers from query’s result tables). FAIR conference, Nhatrang, Vietnam, Aug. 9-10, 2007.
  21. Huong LeThanh and Geetha Abeysinghe (2004). Using Syntactic Structures and Cohesive Devices in Recognizing Discourse Structure of Text. In Proceedings of the Joint Workshop of Vietnamese Society of AI, SIGKBS JSAI, ICS IPSJ and IEICE SIGAI on Active Mining, Hanoi, Vietnam, Dec. 4 7, 2004.
  22. Huong LeThanh (2004). Automatic Discourse Structure Generation Using Rhetorical Structure Theory. Ph.D. dissertation, Middlesex University, U.K.
  23. Huong LeThanh, Geetha Abeysinghe, and Christian Huyck. Generating Discourse Structures for Written Texts. In Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004), Geneva, Switzerland, Aug. 23 27, 2004.
  24. Huong LeThanh, Geetha Abeysinghe, and Christian Huyck. Automated Discourse Segmentation by Syntactic Information and Cue Phrases. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA 2004), Innsbruck, Austria, Feb. 16 18, 2004.
  25. Huong T. Le and Geetha Abeysinghe. A Study to Improve the Efficiency of a Discourse Parsing System. In Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing'03), Mexico. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) N 2588, A. Gelbukh, Ed., Springer Verlag, 2003.
  26. Huong LeThanh, Geetha Abeysinghe, and Christian Huyck. Using Cohesive Devices to Recognize Rhetorical Relations in Text. In Proceedings of 4th Computational Linguistics UK Research Colloquium (CLUK 4), University of Edinburgh, UK, January 2003. 
Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
  1. Nguyễn Mạnh Hoằng. Tóm tắt văn bản kiểu tóm lược. ThS kỹ thuật 2013b
  2. Hoàng Thị Thu Hiền. Ứng dụng trích rút thông tin vào xây dựng hệ thống hỏi đáp từ tập dữ liệu dạng văn bản. ThS kỹ thuật 2014b
  3. Đinh Khánh Linh. Phân tích quan điểm. ThS kỹ thuật 2014b
  4. Nguyễn Công Hoàn. Information Extraction . ThS kỹ thuật  2014b
  5. Phạm Văn Mạnh. Kiểm trùng văn bản. ThS khoa học 16AHTTT.CLC
  6. Nguyễn Văn Ngự. Hệ gợi ý thương mại điện tử. TThS khoa học 16AHTTT.CLC
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
(hiện có 2 đang chuẩn bị bảo vệ đề cương, sẽ cập nhật sau)
Các thông tin khác (nếu có)

 

     

Đơn vị phối hợp