Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Hữu Đức Họ và tên TS. Nguyễn Hữu Đức
Địa chỉ nơi làm việc: P.604 B1
Email ducnh(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~ducnh/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
 • -    Chương trình dịch,
 • -    Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng,
 • -   Thực hành xây dựng chương trình dịch,
 • -    Phần mềm hệ thống,
 • -    Lập trình song song.

 

Hướng nghiên cứu
 • -    Tính toán hiệu năng cao,
 • -    Xây dựng chương trình dịch.
Các công trình NC đã công bố
 1.  [Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Thủy], “Tính toán đa dụng trên các bộ xử lý đồ họa đa lõi”, Tạp chí Khoa học Công nghệ của các trường Đại học, No.77, 2010, ISBN 0868-3980, Trang 1-5.
 2.  [Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Vũ Quốc Hưng], “Cải thiện hiệu quả mô tơ suy diễn cho logic vị từ”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, số 14, tập 4, trang 41-49, Hà nội 04/1998
 3. [Nguyễn Thanh Thủy, Lê Quân, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Tiến Định, Lương Mạnh Bá, Ngô Hồng Sơn, Lê Thanh Hương, Nguyễn Quang Huy, Trương Diệu Linh, Đinh Thị Lan Anh], “Xây dựng hệ thống tính toán song song ảo và một số kết quả thử nghiệm trong xử lý ảnh”, Kỷ yếu toàn văn Hội thảo Các vấn đề chọn lọc của CNTT, 9-11/6/2000,  NXB KHKT (2001), trang 277-303
 4.  [Thanh-Thuy Nguyen , Quang-Huy Nguyen , Huu-Duc Nguyen , Phi-Hung Cung, Cong-Nguyen Mai], “ENDO-DIAG – An experimental system for disease diagnosis base on images” , Proceeding of the International Symposium on Medical Informatics And Fuzzy– 1999, P. 257-262, Hanoi, August 1999
 5.  [Thai-Ha Tran Thi , Huu-Duc Nguyen], “Developing activities of students in using figure transformations to solve problems on plane geometry with the assistance of informatics” , Proceeding of the International Conference & Exhibition on Education Superhighway 1999. P. 164-170, Malaysia, December 1999
 6. [Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức], “Xây dựng giao diện vẽ hình giải quyết các bài toán hình học phẳng”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, số 13, tập 2, trang 55-64, Hà nội 09/1997
 7. [Phong Pham Hong, Tan Duong Nhat, Ngoc Ta Minh,Hung Le Duc, Duc Nguyen Huu, Thuy Nguyen Thanh, Cuong Tran Quoc], “Applying GPUs for Smith-Waterman Sequence Alignment Acceleration”, GSTF International Journal on Computing (JoC), 2011,p 175-179.
 8. [Phong Pham Hong, Tan Duong Nhat, Thap Nguyen Minh,Hung Le Duc, Minh Dao Quang, Dung Nguyen Huu, Hoang Ngo Huy, Huu-Duc Nguyen, Thuy Nguyen Thanh], “PKWARE cryptanalysis using a cluster of graphics cards”, in the 5th International SEATUC Symposium, February 24th~25th 2011 at Hanoi University of Science and Technology, Vietnam, p82-87.
 9. [Pham Hong Phong, Phan Duc Dung, Duong Nhat Tan, Nguyen Huu Duc, Nguyen Thanh Thuy], “Password recorvery for encrypted ZIP archives using GPUs”, in proceedings of The International Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010. ISBN 978-1-4503-0105-3, pp 28-33
 10. [Huu-Duc Nguyen, Thuy Nguyen Thanh, Tan Duong Nhat, Phong Pham Hong], “Cryptananlysis of MD5 on GPU Cluster”, in 2010 International Conference on Information Security and Artificial Intelligence, China, ISBN: 978-1-4244-8870-4, 2010, Vol2, p.297-283.
 11. [Tan Nhat Duong, Phong Hong Pham, Duc Huu Nguyen, Thuy Thanh Nguyen, Hung Duc Le], “Decryption-Decompression of AES Protected ZIP Files on GPUs”, in The 2010 International Conference on Signal and Information Processing(ICSIP2010),  Changsha, China, 2010. ISBN: 978-1-4244-9103-1, pp 334-339.
 12. [Thuy Nguyen Thanh, Huu-Duc Nguyen, Phong Pham Hong, Ngoc Ta Minh, Tan Duong Nhat, Hung Le Duc], “Accelerating  Smith-Waterman local sequence alignment on GPU Cluster”, in Annual International Conference on Advances in Distributed and Parallel Computing (ADPC2010), Mandarin Orchard, Singapore, 2010. ISBN:978-981-08-7656-2, pp 181-186.
 13. [Duc-Hung Le, Hong-Phong Pham, Thang-Loi Nguyen, Thanh-Thuy Nguyen, Huu-Duc Nguyen, Tuan-Tu Tran], “Building a file sharing and storage system based on data grid techonology”, in The 2009 Selected Researches in Information and Communication Technologies (ICTFIT09), Ho Chi Minh, Vietnam, 2009, p17-24.
 14.  [Nguyen Huu Duc, Atsushi Ohori], “Compiling ML Polymorphism with Explicit Layout Bitmap”, in proc. The 9th JSSST Workshop on Programming and Programming Languages, p.96
 15. [Nguyen Huu Duc, Atsushi Ohori], “Compiling ML Polymorphism with Explicit Layout Bitmap”, in proc. of  The 8th International Symposium on Principles and Practice of Declarative Programming, Venice, Italy, 2006 PPDP'06, p.237-248
 16. [Nguyen Huu Duc], “Type-directed compilation of ML supporting interoperable management system”, PhD thesis, JAIST, 2006
Các sách đã xuất bản
 1. [Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức, Đặng Công Kiên, Doãn Trung Tùng], “STL – Lập trình khái lược trong C++”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002
 2.  [Nguyễn Thanh Thủy,  Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Quang Huy, Đinh Thị Lan Anh], “Nhập môn hệ điều hành Linux”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2000
 3.  [Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức], “Lập trình hướng đối tượng với C++”, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1999
Học viên cao học đang hướng dẫn

        1. Trần Nhật Hóa.

Đề tài “Nghiên cứu cơ chế lập trình tương tranh cho ngôn ngữ lập trình hàm SML#“.

Thời gian thực hiện: 2007-2008

            2Nguyễn Văn Tiến.

Đề tài “Xây dựng siêu máy tính để bàn dựa trên công nghệ xử lý đồ họa đa lõi GPU của Nvidia”.

Thời gian thực hiện: 2008-2009

            3Trần Thanh Hùng.

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ tính toán đa dụng trên các bộ xử lý đồ họa và ứng dụng trong bài toán mô phỏng n-body”.

Thời gian thực hiện: 2008-2009

         4. Lê Đức Tùng.

Đề tài “Các cấu trúc khung cho lập trình đa lõi”.

Thời gian thực hiện: 2009-2010

         5. Lê Đức Hùng.

Đề tài “Nghiên cứu một số thuật toán thám mã sử dụng công nghệ tính toán song song trên các bộ xử lý đồ họa”.

Thời gian thực hiện: 2009-2011

         6.  Phạm Nguyễn Quang Anh.

Đề tài “ Ứng dụng công nghệ tính toán đa dụng trên các bộ xử lý đồ hoạ trong bài toán PageRank”.

Thời gian thực hiện: 2009-2011

         7.   Phạm Xuân Toái.

Đề tài “ Ứng dụng công nghệ tính toán đa dụng trên các bộ xử lý đồ họa đa lõi của NVIDIA trong bài toán mã hóa âm thanh chuẩn AAC ”.

Thời gian thực hiện: 2009-2011

 

         8.    Nguyễn Ánh Việt.

 

Đề tài “ Nghiên cứu công nghệ ảo hoá và dịch vụ cho thuê hạ tầng”.

Thời gian thực hiện: 2010-2011

         9.    Nguyễn Duy Hoàng.

     Đề tài “ Nghiên cứu công nghệ ảo hoá và dịch vụ cho thuê hạ tầng”.

    Thời gian thực hiện: 2010-2011

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 -  Phạm Tuấn Anh.

 Đề tài „Nghiên cứu các cấu trúc ngôn ngữ hỗ trợ song song dữ liệu trong lập trình hàm“

Thời gian thực hiện: 2010-2012

Các thông tin khác (nếu có)
 1.   Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài: „Ngôn ngữ lập trình hàm hỗ trợ tính toán song song“
 2.  Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài: „Thiết lập hạ tầng tính toán lưới“
 3.  Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài: „Tính toán đa dụng trên các bộ xử lý đồ họa đa lõi“
Đơn vị phối hợp