Menu
Cán bộ cơ hữu
PGS.TS Trần Đình Khang Họ và tên PGS.TS Trần Đình Khang
Địa chỉ nơi làm việc:
Email khangtd(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~khangtd/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax P.702 B1
Các môn giảng dạy
 • -    Nhập môn công nghệ thông tin
 • -    Hệ trợ giúp quyết định
 • -    Xử lý thông tin mờ
 • -    Logic mờ và ứng dụng

 

Hướng nghiên cứu
 • -    Hệ mờ, tập mờ loại hai, đại số gia tử
 • -    Logic tính toán
 • -    Các mô hình ra quyết định, hệ trợ giúp quyết định

 

Các công trình NC đã công bố

BÀI BÁO TẠP CHÍ QUỐC TẾ

1. Nguyen Cat Ho, Tran Dinh Khang, Huynh Van Nam, Nguyen Hai Chau, Hedge Algebras, Linguistic-Valued Logic and their Applications to Fuzzy Reasoning,  International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, World Scientific Publishing Co, ISSN 0218-4885, 1793-6411, Vol.7 (4), 1999, p.347-361 (ISI)

2. Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Toan Thang, Thac Binh Cuong, Tran Dinh Khang, A fuzzy distributed expert system dessign tool EXGEN and its application to sensory foodstuff evaluation, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, World Scientific Publishing Co, ISSN 0218-4885, 1793-6411, Vol.7 (4), 1999, p.383-388 (ISI)

3. Steffen Hoelldobler, Hans-Peter Stoerr, Tran Dinh Khang, The Fuzzy Description Logic ALC_FH with Hedge Algebras as Concept Modifiers, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Fuji Technology Press, ISSN 1343-0130, 1883-8014, Vol.7 (3), 2003, p.294-304

4. Thanh Ha Dang, Dinh Khang Tran, Comments on “Fuzzy Data Dependencies and Implication of Fuzzy Data Dependencies”, J. Fuzzy Sets and Systems, Elsevier B.V., ISSN 0165-0114, Vol 148 (1), 2004, p.153-156 (ISI)

5. Van Hung Le, Fei Liu, Dinh Khang Tran, Fuzzy Linguistic Logic Programming and its Applications, J. Theory and Practice of Logic Programming, Cambridge University Press, ISSN 1471-0684, EISSN 1475-3081, Vol. 9 (3), 2009, p. 309-341 (ISI)

6. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, A Method for Linguistic Reasoning based on Linguistic Lukasiewicz Algebra, International Journal of Computer Science and Telecommunications, e-ISSN: 2047-3338, Vol 3 (11), 2012, p.12-17

7. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, Generalized If … then … else Inference Rules with Linguistic Modifiers for Approximate Reasoning, International Journal of Computer Science Issues, ISSN (print): 1694-0784.ISSN (online): 1694-0814, Vol 9 (6), 2012, p.184-190

8. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, A Resolution Method for Linguistic Many-valued Logic, Applied Mathematics & Information Sciences, Natural Sciences Publishing Co., ISSN 1935-0090 (print) ISSN 2325-0399 (online), Vol 7 (3), 2013, p.1193-1200 (ISI)

9. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, Generalized Modus Ponens with Linguistic Modifiers for Approximate Reasoning, International Journal of Advancements in Computing Technology, ISSN 2005-8039 (Print), 2233-9337 (Online), Vol. 5 (6), 2013, pp. 515-523.

10. Hai V. Pham, Khang Dinh Tran and Katsuari Kamei, Application using Hybrid Intelligent Decision Support Systems for Selection of Alternatives under Uncertainty and Risk, International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), ISSN 1349-4198, Volume 10, Number 1, February 2014, pp. 39-56.

11. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, Generalized Modus Tollens with Linguistic Modifiers for Inverse Approximate Reasoning, International Journal of Computational Intelligent Systems, ISSN 1875-6891, Volume 7, Number 3, 2014, pp. 556-564 (ISI)

BÀI BÁO TẠP CHÍ QUỐC GIA

1. Trần Đình Khang, Hoàng Kiếm, Một phương pháp xây dựng hệ soạn thảo và phân tích công thức toán học, Tạp chí Khoa học tính toán và điều khiển, Tập 6, số 3, 1990, 27-33.

2. Trần Đình Khang, Nguyễn Quang Sơn, Hoàng Kiếm, Xây dựng hệ trợ giúp tính toán thông minh, Tạp chí tin học và điều khiển học, Tập 8, số 1, 1992, 18-22.

3. Trần Đình Khang, So sánh suy diễn mờ và suy luận ngôn ngữ, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi, Tập 12, số 1, 1996, p29-40

4. Lê Hoài Bắc, Trần Đình Khang, Knowledge-based system for intelligent computing, Bulletin of the University of HCM City, Section B: Natural Sciences, No.1, 1996, p.17-21

5. Trần Đình Khang, Xây dựng hàm đo trên đại số gia tử và ứng dụng trong lập luận ngôn ngữ, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi, Tập 13, số 1, 1997, p16-30

6. Trần Đình Khang, Tích hợp đại số gia tử cho suy luận ngôn ngữ, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi,Tập 13, số 3, 1997, p. 63-80

7. Trần Đình Khang, Ứng dụng đại số gia tử đối sánh các giá trị ngôn ngữ, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi, Tập 14, số 3, 1998, 35-41

8. Tran Dinh Khang, Nguyen Thanh Thuy, Xây dựng cơ chế suy diễn trên cơ sở tri thức mờ, Thông báo khoa học của các trường đại học, 1998, p.121-128

9. Trần Đình Khang, Một phương pháp giải bài toán suy diễn mờ tổng quát thông qua nội suy mờ và tích hợp mờ, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi, Tập 16, số 4, 2000, p. 23-29

10. Tran Dinh Khang, Lê Tiến Dũng, Xây dựng cơ chế suy diễn tiến cho Hệ chuyên gia mờ, Thông báo khoa học của các trường đại học, 2001, p156-163

11. Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn, Trần Đình Khang, Lê Xuân Việt, Fuzziness  Measure, Quantified Semantic Mapping and Interpolative Method of Approximate Reasoning in Medical Expert Systems, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi, Tập 18, số 3, 2002, p. 237-252

12. Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng, Suy diễn với tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử, Tạp chí tin học và điều khiển học, Hanoi, Tập 19, số 1, 2003, p. 28-43

13. Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng, Xây dựng phép giảm loại tổng quát cho tập mờ loại hai, Tạp chí tin học và điều khiển học, Tập 19, số 4, 2003, p. 315-328

14. Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng, Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một số dạng tập mờ loại hai khác, Tạp chí tin học và điều khiển học,  tập 21. số 1, 2005, 10-22

15. Trần Đình Khang, Hoàng Thị Minh Tâm, Hồ Ngọc Vinh, Một số dạng tập mờ biểu diễn giá trị chân lý ngôn ngữ trong logic mờ, Tạp chí Tin học và điều khiển học, tập 22, số 2, 2006, trang 108-116

16. Phùng Chí Dũng, Trần Đình Khang, Vũ Quốc Huy, Bài toán giá trị biên tốt nhất trong logic mô tả ALC_FLH, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Số 19, 2008, p.56-63

17. Trần Đình Khang, Luật chuyển gia tử và tính chất bao hàm, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, Tập 24 (2). 2008, p.97-106

18. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Hạnh, Vũ Tuyết Trinh, Trần Đình Khang, Giải thuật di truyền và bài toán lập thời khoá biểu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Số 66, 2008, p.72-76

19. Nguyen Thi Le, Nguyen Tuan Duc, Ngo Chi Trung, Tran Dinh Khang, Application of Fuzzy Logic on Objective Evaluation of Seam Pucker, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Số 73, 2009, p.111-117

20. Phan Anh Phong, Trần Đình Khang, Biểu diễn tập mờ loại hai đại số gia tử, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 26, số 1 (2010), trang  29-43, ISSN 1813-9663, 201021.

21. Trần Đình Khang, Tạ Quang Trung, Lê Anh Phương, Xây dựng ánh xạ ngược của gia tử, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 26, số 2 (2010), ISSN 1813-9663, trang 119-129

22. Phan Anh Phong, Đinh Khắc Đông, Trần Đình Khang, Xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 2011, trang 119-130

23. Le Van Hung, Tran Dinh Khang, Further results of Fuzzy linguistic logic programming, Journal of Computer Science and Cybernetics, ISSN: 1813-9663, V.30, N.2 (2014), 139-147

BÁO CÁO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

1. Tran Dinh Khang, Nguyen Hoang Phuong: "Using hedge algebras for constructing inference mechanism in medical expert systems", 8th IFSA Congr., Taiwan 1999, p. 265-268.

2. Steffen Hoelldobler, Tran Dinh Khang, Hans-Peter Stoerr, “A Fuzzy Description Logic with Hedges as Concept Modifiers”, Proc. of InTech/VJFuzzy 2002, Dez 2002, Hanoi-Vietnam, p. 25-34

3. Tran Dinh Khang, Dinh Khac Dung, Do Viet Trung, “Linguistic Modelling Based on Input-Output Data”, Proc. of InTech/VJFuzzy 2002, Dez 2002, Hanoi-Vietnam, p. 42-48

4. Dang Thanh Ha, Tran Dinh Khang, “Une approche d’extension des definitions de dependance de donnees”, Proceedings of RIFV2003, Febr 2003, p.155-158

5. Steffen Hoelldobler, Hans-Peter Stoerr, Tran Dinh Khang, Nguyen Hoang Nga, “The Subsumption Problem of the Fuzzy Description Logic ALC_FH”, Proceedings of the 10th Conference IPMU 2004 (Information Processing andManagement of Uncertainty in Knowledge-Based Systems), July, 4-9, 2004, Perugia, Italy, p.243-250

6. Steffen Hoelldobler, Nguyen Hoang Nga, Tran Dinh Khang, "The Fuzzy Description Logic ALC_FLH", Proceedings of the 2005 Intern. Workshop on Description Logic (DL2005), Edinburgh, Scotland, July 2005

7. Steffen Hoelldobler, Nguyen Hoang Nga, Tran Dinh Khang, "The Fuzzy Description Logic ALC_FLH", Proceedings of the 2005 Intern. Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2005), Benidorm, Spain, September 2005, p.99-104

8. Dinh Khac Dung, Steffen Hoelldobler, Tran Dinh Khang, “The Fuzzy Linguistic Description Logic ALCFL”, Proceedings of the Eleventh International Conference of Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU), 2006, pages 2096-2103

9. Van Hung Le, Fei Liu, Dinh Khang Tran, Fixpoint Semantics and Completeness of the Computational Model for Fuzzy Linguistic Logic Programming, Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2008), Shanghai-China September 2008, LNCS 5227 SpringerLink – Book Chapter, p.420-429

10. Van Hung Le, Fei Liu, Dinh Khang Tran, Fuzzy Linguistic Logic Programming, Proceedings of the 4th InternationaConference on Intelligent Computing (ICIC 2008), Shanghai-China September 2008, LNCS 5227 SpringerLink – Book Chapter, p.438-448

11. Phong Phan Anh, Dong Dinh Khac and Khang Tran Dinh. Predicting Survival Time of Myeloma Patients with Hedge Algebra based Type-2 Fuzzy Logic System, Proceedings of the 1st  International Conference on Knowledge and Systems Engineering, Hanoi-Vietnam October 2009, p. 13-18

12. Tran Dinh Khang, Phan Anh Phong, Dinh Khac Dong, Cao Minh Trang, Hedge Algebraic Type-2 Fuzzy Sets, in Proceedings of 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI’2010), July 18-23, 2010,  Barcelona, Spain, pp.1850-1857, IEEE Catalog Number : CFP10FUZ-DVD, ISBN : 978-1-4244-6920-8, 2010

13. Dinh Khac Dong, Tran Dinh Khang, Phan Anh Phong, Fuzzy Clustering with Hedge Algebra, in Proceedings of Symposium on Information and Communication Technology, August 27-28, 2010, Hanoi, Vietnam, pp. 49-54, ISBN 978-1-4503-0105-3, 2010

14. Phan Anh Phong, Dinh Khac Dong; Tran Dinh Khang, A Method for Constructing Hedge Algebraic Type-2 Fuzzy Logic Systems,  Proceedings of IEEE Symposium on Advances in Type-2 Fuzzy Logic Systems (T2FUZZ 2011) in Symposium Series in Computational Intelligence 2011, Paris, April, 11-15, pp. 58-65.

15. Hai V. Pham, Thang Cao, Eric W. Cooper, Kamei Katsuari and Khang D. Tran, Human Reasoning Awareness Quantified by Self-Organizing Map using Collaborative Decision Making for Multiple Investment Models, Proceedings of The Fifth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS 2011), June 30th-July 2nd, 2011 Korean Bible University (KBU), Seoul, Korea, pp.101-108

16. Hai V Pham, Khang D Tran, Thang Cao, Eric Cooper, Katsuari Kamei, A new approach using dynamic group decision making for selection of multiple alternatives under risk and uncertainty, Proceedings of the 3rd Intern. Conference on Knowledge and System Engineering, pp.176-180, October 14-17, 2011, Hanoi, Vietnam, ISBN-13: 978-0-7695-4567-7

17. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, A deductive method in linguistic reasoning, Proceedings of 2012 Intern. Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (URKE 2012 Aug.14-15, 2012, Indonesia), pp. 137-140

18. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, Linguistic reasoning based on generalized modus ponens with linguistic modifiers and hedge moving rules, Proceedings of 2012 Intern. Conference on Fuzzy Theory and Its Application (iFUZZY Nov.16-18, 2012, Taiwan), pp. 388-392

19. Le Van Hung, Fei Liu, Tran Dinh Khang, Mathematical Fuzzy Logic with Many Dual Hedges, Proceedings of 5th Symposium on ICT 2014, Hanoi, Tháng 12/2014, trang 7-13, ISBN 978-1-4503-2930-9

20. Pham Van Hai, Tran Dinh Khang, A Proposal of Model using Kansei Evaluation Integrated with Fuzzy Rules and Self-Organizing Map for Evaluation of Bio-Food Products, Proceedings of 1st Workshop on Sematic Technology (IWOST) 2015, Changchun, China, tháng 3/2015, trang 85-92

21. Pham Van Hai, Philip Moore, Tran Dinh Khang, Context Matching with Reasoning and Decision Support using Hedge Algebra with Kansei Evaluation, Proceedings of 5th Symposium on ICT 2014, Hanoi, Tháng 12/2014, trang 202-210, ISBN 978-1-4503-2930-9

22. Van-Hung Le, Dinh-Khang Tran, Linguistic Logics with Hedges, Proceedings of the 2nd International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), ISSN 1613-0073, Vol-1494, Bangkok,Thailand, November 2-3, 2015 (http://ceur-ws.org/Vol-1494/paper6.pdf)

23. Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, Nguyen Vinh Trung, New Approach to Mining Fuzzy Asociation Rule with Linguistic Threshold based on Hedge Algebras, Proceedings of the 2nd International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), ISSN 1613-0073, Vol-1494, Bangkok, Thailand, November 2-3, 2015 (http://ceur-ws.org/Vol-1494/paper7.pdf)

        BÁO CÁO HỘI NGHỊ TRONG NƯỚC

1. Nguyễn Cát Hồ, Trần Đình Khang, Trần Thái Sơn, Xây dựng cơ chế suy diễn cho hệ trợ giúp quyết định với dữ liệu thể hiện bằng ngôn ngữ tự nhiên, Kỷ yếu Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam, lần 4, Hà Nội, tháng 11/1992, p. 323-331

2. Trần Đình Khang, “Logic mô tả mờ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần 1, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Hanoi, Oct. 4-5, 2003, 160-167

3. Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng, “Xây dựng hệ logic mờ loại hai từ dữ liệu thực nghiệm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia ICT.rda’04, Hanoi, Sep. 24-25, 2004

4. Trần Đình Khang, Nguyễn Minh Tuấn, “Xây dựng ngôn ngữ làm việc trên bảng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia ICT.rda’04, Hanoi, Sep. 24-25, 2004

5. Trương Hải Bằng, Lê Hải Khôi, Trần Đình Khang, "Phát triển hệ suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi trong phân tích dự báo tài chính", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Các vấn đề chọn lọc về CNTT (@) 2005, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006, trang 66-81

6. Đinh Khắc Dũng, Trần Đình Khang, “Một tiếp cận biểu diễn miền giá trị chân lý ngôn ngữ”, Kỷ yếu Hội thảo KH QG lần thứ hai về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), NXB Khoa học và Kỹ thuật 2006, trang 200-207.

7. Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng, “Logic mô tả mờ ngôn ngữ”, Kỷ yếu Hội thảo KH QG lần thứ ba về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT.rda), NXB Khoa học và Kỹ thuật 2006, trang 94-100

8. Trần Đình Khang, Phan Anh Phong, “Một số phép toán đại số quan hệ mở rộng trong cơ sở dữ liệu mờ chứa các giá trị ngôn ngữ và ứng dụng”, Kỷ yếu Hội thảo KH QG lần thứ ba về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông (ICT.rda), NXB Khoa học và Kỹ thuật 2006, trang 108-115

9. Trần Văn Đoài, Trần Đình Khang, Ứng dụng logic mờ trong chồng xếp và phân tích bản đồ, Kỷ yều Hội nghị khoa học lần 20, ĐHBKHN, Hà Nội 2006, p.97-103

10. Đinh Khắc Dũng, Trần Đình Khang, Phùng Chí Dũng, Logic mô tả mờ ALC_FL và bài toán bao hàm, Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, hà Nội 2007, p.190-199

11. Phùng Chí Dũng, Đinh Khắc Dũng, Trần Đình Khang, Phạm Thị Mai Anh, Ontology, Logic mô tả và ứng dụng trong đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần ba, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang 8/2007

12. Lê Văn Hưng, Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng, Ánh xạ ngược của gia tử và ứng dụng trong suy luận xấp xỉ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần ba, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang 8/2007

13. Phan Anh Phong, Trần Đình Khang, Đinh Khắc Đông, Mô hình hoá mờ với tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia ICT.rda’08, Hanoi, p.103-111

14. Phan Anh Phong, Đinh Khắc Đông, Trần Đình Khang, Các phép toán trên tập mờ loại hai đại số gia tử, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia FAIR’09, Hanoi, 2010, p.32-43

15. Trần Đình Khang, Nguyễn Thị Thúy, Lê Thị Huế, Kết hợp thông tin khách quan và thông tin chủ quan trong bài toán ra quyết định, Hội thảo quốc gia NCCB và UD CNTT (FAIR) lần thứ 5, 11-12 August 2011, Đồng Nai, trang 47-61, Nxb KH&KT HN

16. Lê Anh Phương, Trần Đình Khang, Một phương pháp suy diễn dựa trên miền giá trị chân lý ngôn ngữ, Hội thảo QG Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT lần thứ 14, 7-8 October 2011, Cần Thơ, trang 267-278, NXB KH&KT HN

17. Đào Đức Chính, Phan Anh Phong, Tran Dinh Khang, Một phương pháp heuristic xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR 6), ISBN 798-604-913-165-3, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tháng 12/2013, trang 308-315

18. Nguyen Duc Anh, Tran Dinh Khang, Hệ thống tư vấn thời trang DAFashion, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần VII (FAIR 2014), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tháng 11/2014, trang 183-190, ISBN 978-604-913-300-8

19. Pham Minh Chuan, Le Thanh Huong, Tran Dinh Khang, Cao Xuan Bach, Hệ thống khuyến nghị công việc, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần VII (FAIR 2014), NXB KHTN và Công nghệ, tháng 11/2014, trang 153-159, ISBN 978-604-913-300-8

20. Lê Thái Hưng, Trần Đình Khang, Lê Văn Hưng, Phân cụm mờ với trọng số mũ ngôn ngữ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần VIII (FAIR 2015), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tháng 7/2015, trang 545-556, ISBN 978-604-913-397-8

21. Phạm Minh Chuẩn, Lê Thanh Hương, Trần Đình Khang, Nguyễn Văn Hậu, Hệ thống gợi ý sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần VIII (FAIR 2015), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tháng 7/2015, trang 256-264, ISBN 978-604-913-397-8

 

 

Các sách đã xuất bản
 1.  Giáo trình Tin học đại cương, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011
 2. Bài tập Tin học đại cương, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội, 2012
Học viên cao học đang hướng dẫn
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
 1. Phan Anh Phong,  Đề tài: Tập mờ loại hai đại số gia tử, bảo vệ luận án tiến sỹ, 2012.
 2. Lê Anh Phương,  Đề tài: Nghiên cứu miền giá trị chân lý ngôn ngữ, bảo vệ luận án tiến sỹ, 2013.
 3. Lê Văn Hưng, NCS chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp, La Trobe University, Australia, Đề tài: Fuzzy Linguistic Logic Programming, bảo vệ luận án tiến sỹ, 2010.
 4.  Phạm Minh Chuẩn,  Đề tài: Hệ gợi ý lai, Từ tháng 1/2011

 

Các thông tin khác (nếu có)
Đơn vị phối hợp