Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Vũ Tuyết Trinh Họ và tên TS. Vũ Tuyết Trinh
Địa chỉ nơi làm việc: P.702 B1
Email trinhvt(AT)soict.hust.edu.vn ; trinhvt-fit(AT)mail.hust.edu.vn
Web cá nhân http://is.hust.edu.vn/~trinhvt/
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
  • -    Cơ sở dữ liệu (đại học)
  • -    Phân tích thiết kế hệ thống (đại học)
  • -    Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu (đại học)
  • -    Cơ sở dữ liệu tiên tiến (cao học)
Hướng nghiên cứu
  • -    Quản trị và truy vấn dữ liệu
  • -    Tìm kiếm thông tin
  • -    Các hệ thống có khả năng thích nghi
Các công trình NC đã công bố

1. Tuyet-Trinh Vu, Diep Bich Do and Ngoc-Quynh Do. Towards personalized information retrieval. In Proc. of  International Symposium SEATUC, 2009.

2. Christophe Bobineau, Christine Collet and Tuyet-Trinh Vu. A strategy to develop adaptive and interactive query brokers. In Proc. of  International Symposium IDEAS, 2008

3. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Hạnh, Vũ Tuyết Trinh, Trần Đình Khang. Giải thuật di truyền và bài toán lập thời khóa biểu (Genetic algorithm and university timetabling problem). In Journal of Science & Technology. 2008. No 66.

4. Trần Đình Khang, Vũ Tuyết Trinh, Đỗ Đức Thành, và Đỗ Thị Ngọc Quỳnh,Một Phương pháp Tìm kiếm dựa trên Ontology phục vụ Quản lý Thông tin Khoa học Công nghệ, Hội thảo Quốc gia lần thứ 11 "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông". 2008

5. Vũ Tuyết Trinh, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. Cải thiện kết quả tìm kiếm thông tin dựa trên ngữ cảnh (Improving search results based on context). In Proc. of FAIR Conference. 2007.

6. Christophe Bobineau, Christine Collet and Tuyet-Trinh Vu. . In Proc. of French Conference on Advanced Database (BDA), 2005.

7.Tuyet-Trinh Vu and Christine Collet. Adaptable Query Evaluation using QBF. In Proc. of International Symposium IDEAS, 2004.

8.Tuyet-Trinh Vu and Christine Collet. QBF: a Query Broker Framework for Building Adaptable Query Evaluation. In Proc. of International Conference FQAS, 2004.

9.Christine Collet, Khalid Belhajjame, Gilles Bernot, Christophe Bobineau, Gennaro Bruno, Beatrice Finance, Fabrice Jouanot, Zoubida Kedad, David Laurent, Fariza Tahi, Genoveva Vargas-Solar, Tuyet-Trinh Vu et Xiaohui Xue.Towards a mediation system framework for transparent access to largely distributed sources. In Proc. of International Conference ICSNW, 2004.

10.Tuyet-Trinh Vu and Christine Collet. Query brokers for distributed and flexible query evaluation. In Proc. of International Conference RIVF, 2003.

Các sách đã xuất bản
Học viên cao học đang hướng dẫn
  1. Thiều Thị Tài: Đề tài: Tìm kiếm thông tin. 2010-2012
  2.  Hoàng Thị Thắm: Tìm kiếm dựa trên từ khóa trên cơ sở dữ liệu. 2010-2011
  3.  Trần Công Cẩn. Đề tài: Tìm kiếm text trong CSDL. 2009-2011
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Đơn vị phối hợp