Menu
Cán bộ cơ hữu
PGS.TS Nguyễn Kim Anh Họ và tên PGS.TS Nguyễn Kim Anh
Địa chỉ nơi làm việc: P.604 B1
Email anhnk(AT)soict.hust.edu.vn
Web cá nhân
Tel (+84) 3 869 6124
Fax
Các môn giảng dạy
 • -  Nhập môn các hệ cơ sở dữ liệu 
 • -  Cơ sở dữ liệu nâng cao
 • -  Kho dữ liệu và OLAP
 • -  Các hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến
 • -  Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • -  Khai phá dữ liệu

 

 

Hướng nghiên cứu
 • -  Các kỹ thuật tương tác giữa người và hệ thống sử dụng ngôn ngữ tự nhiên
 • -  Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng
 • -  Xây dựng kho dữ liệu và xử lý phân tích trực tuyến
 • -  Tìm kiếm thông minh sử dụng các kỹ thuật phát hiện tri thức
Các công trình NC đã công bố
 1. Nguyễn Kim Anh, Phân loại tự động các kết quả truy vấn sử dụng các sở thích của người dùng, Tạp chí Tin học và điều khiển học, Tập  25, Số 2, pp.166-177, 2009.
 2. Nguyễn Kim Anh, Phép dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn SQL sử dụng văn phạm ngữ nghĩa , Tạp chí Tin học và điều khiển học, Tập  24, Số 2, pp.161-167, 2008.
 3. Nguyễn Kim Anh, Một mô hình dữ liệu đối với các truy vấn định lượng, Tạp chí Tin học và điều khiển học, Tập  24, Số 1, pp.42-49, 2008.
 4. Nguyễn Kim Anh, Tích hợp ngữ nghĩa sử dụng các ontology hình thức, Tạp chí Tin học và điều khiển học, Tập  23, Số 4, pp.327-333, 2007.
 5. Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân, So sánh và đánh giá hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt sử dụng cây quyết định và SVM, tạp chi KH7CN các trường Đại học Kỹ thuật, số 60, pp 10-14, 2007.
 6. N.K Anh. Truy vấn các cơ sở dữ liệu sử dụng đồ thị khái niệm. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. T.22, Số 3 , 275-281, 2006.
 7. N.K Anh. Một cách tiếp cận đối với phép dịch các câu truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành dạng logic. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. T.21, Số 3 , 271-279, 2005.
 8. N.K Anh. Chuẩn hoá sơ đồ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. T.19, Số 2 , 125-130, 2003.
 9. N.K Anh. Đại số khối trên các cơ sở dữ liệu đa chiều. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. T.18, Số 2 , 149-154, 2002.
 10. Nguyen Duc Thanh, Ngo Tuan Phong, Nguyen Kim Anh, Rule-Based Attribute-Oriented Induction for Knowledge Discovery, Proceedings of the 2010 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (IEEE KSE 2010 Conference), Hanoi, Vietnam, 2010.
 11. Phong Tuan Ngo, Phuong Hong Nguyen and Anh Kim Nguyen, Generating Qualified Intensional Answers using Fuzzy Concept Hierarchies, Proceedings of the 2010 International Symposium on Information and Communication Technology (ACM SOICT 2010 Symposium), Hanoi, Vietnam, 2010.
 12. Phong Tuan Ngo, Phuong Hong Nguyen, Anh Kim Nguyen. Providing Qualified Intensional Answers Using Fuzzy Concept Hierarchies. The second AUN/SEED-NET Regional Conference on ICT (ICGC-RCICT), pp. 177-185, Yogyakarta, 2010.
 13. Anh Kim Nguyen, Phuong Hong Nguyen. An Intelligent Natural Language Interface to Relational Databases, The 6th International Conference on Information Technology and Applications (ICITA), pp. 200-205, Hanoi, Vietnam, 2009.
 14. Anh Kim Nguyen, Huong Thanh Le. Natural Language Interface Construction using Semantic Grammars. The 10th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI), pp. 728-739, Hanoi, Vietnam, 2008.
 15. Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Anh Tuấn. Tiếp cận khai phá dữ liệu đối với bài toán phân loại tự động kết quả tìm kiếmKỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ tư về Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (4th ICT.rda), pp.150-158, Hanoi, Vietnam, 2008.
 16. N. K.Anh. Phép dịch các truy vấn logic thành các truy vấn SQL trong các hệ truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ ba về Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (3th ICT.rda)pp. 124-130, Hà Nội, Việt Nam, 2006.
 17. N. K.Anh, P.T.T. Hoài. Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên không hoàn chỉnh đối với các cơ sở dữ liệu quan hệ, Tuyển tập các bài báo khoa học của  Hội nghị khoa học lần thứ 20  trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Công nghệ thông tin, pp. 117-122, Hà Nội, Việt Nam, 2006.
 18. N. K.Anh. Phép dịch các truy vấn đồ thị khái niện thành các truy vấn SQL, Tuyển tập các bài báo khoa học của  Hội nghị khoa học lần thứ 20  trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Công nghệ thông tin, pp. 111-116, Hà Nội, Việt Nam, 2006.
 19. N. K.Anh. Phân đoạn dữ liệu đối với xử lý song song các thao tác trên cơ sở dữ liệu đa chiều, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ nhất về Nghiên cứu cơ bản vá Ứng dụng Công nghệ thông tin, pp. 271-275, Hà Nội, Việt Nam, 2004.

 

Các sách đã xuất bản

 -  Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2004.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 -  Nguyễn Văn Rạng. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu. thời gian thực hiện: 2010-2011.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
Các thông tin khác (nếu có)
Đơn vị phối hợp