Menu
Cán bộ cơ hữu
TS. Nguyễn Bình Minh TS. Nguyễn Bình Minh
Trưởng bộ môn
Email : minhnb(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (04) 3869 6124
PGS.TS. Lê Thanh Hương PGS.TS. Lê Thanh Hương
Phó trưởng bộ môn
Email : huonglt(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
PGS.TS Nguyễn Kim Anh PGS.TS Nguyễn Kim Anh
Giảng viên
Email : anhnk(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
PGS.TS Trần Đình Khang PGS.TS Trần Đình Khang
Giảng viên
Email : khangtd(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
TS. Nguyễn Hữu Đức TS. Nguyễn Hữu Đức
Giám đốc trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC)
Email : ducnh(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
TS. Vũ Tuyết Trinh TS. Vũ Tuyết Trinh
Giảng viên
Email : trinhvt(AT)soict.hust.edu.vn ; trinhvt-fit(AT)mail.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
TS. Thân Quang Khoát TS. Thân Quang Khoát
Giảng viên
Email : khoattq(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (04) 38696124
TS. Nguyễn Nhật Quang TS. Nguyễn Nhật Quang
Giảng viên
Email : quangnn(AT)soict.hust.edu.vn; quang.nguyennhat(AT)hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
ThS. Phạm Thị Phương Giang ThS. Phạm Thị Phương Giang
Cán bộ phục vụ giảng dạy
Email : giangptp(AT)soict.hut.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
TS. Trần Việt Trung TS. Trần Việt Trung
Giảng viên
Email : trungtv(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : +84 985 06 27 06
TS. Nguyễn Bá Ngọc TS. Nguyễn Bá Ngọc
Giảng viên
Email : ngocnb(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (04) 38696124
ThS. Nguyễn Hồng Phương ThS. Nguyễn Hồng Phương
Giảng viên
Email : phuongnh(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
TS. Nguyễn Thị Oanh TS. Nguyễn Thị Oanh
Giảng viên
Email : oanhnt(AT)soict.hust.edu.vn;oanh.nguyenthi(AT)hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
ThS. Ngô Văn Linh ThS. Ngô Văn Linh
Giảng viên
Email : linhnv(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 869 6124
PGS.TS. Phạm Văn Hải PGS.TS. Phạm Văn Hải
Giảng viên
Email : haipv(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (04) 3869 6124
TS. Nguyễn Kiêm Hiếu TS. Nguyễn Kiêm Hiếu
Giảng viên
Email : hieunk(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (04) 38696124
ThS. Ngô Tuấn Phong ThS. Ngô Tuấn Phong
Giảng viên
Email : phongnt(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : NCS tại Thụy Điển
TS. Đỗ Bá Lâm TS. Đỗ Bá Lâm
Giảng viên
Email : lamdb(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (024) 3869 6124
ThS. Phạm Hồng Phong ThS. Phạm Hồng Phong
Giảng viên
Email : phongph(AT)soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : NCS tại Pháp
TS.Đào Thành Chung TS.Đào Thành Chung
Giảng viên
Email : chungdt@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : 0981.955.999
Đơn vị phối hợp