Menu
Hướng nghiên cứu

            

 

§  Học máy & Phân tích dữ liệu
Thành viên: Thân Quang Khoát, Nguyễn Thị Kim Anh, Ngô Văn Linh, Phạm Văn Hải,....

§  Dữ liệu lớn: 
Thành viên: Nguyễn Bình Minh, Trần Việt Trung, Thân Quang Khoát, Nguyễn Hữu Đức,...

§  Xử lý ngôn ngữ tự nhiên:
Thành viên: Lê Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Anh,...

§  Thị giác máy tính:
Thành viên: Nguyễn Thị Oanh, …

§  Logic mờ, Tính toán logic:
Thành viên: Trần Đình Khang, Phạm Văn Hải, …

§  Truy hồi thông tin:
Thành viên: Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Bá Ngọc, Vũ Tuyết Trinh, Nguyễn Hồng Phương, …

 

 

 

 

 

 

Đơn vị phối hợp