Menu

Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật xây dựng máy tìm kiếm theo lĩnh vực chuyên sâu

Thời gian : 2011 - 2014

Cơ quan giao đề tài :

Cấp độ đề tài : Nghị định thư

Tình trạng : Đã nghiệm thu

Đơn vị thực hiện : Bộ môn Hệ thống thông tin

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh

Người tham gia : Lê Thanh Hương Vũ Tuyết Trinh Nguyễn Thị Oanh

Mô tả :

Liên kết website