Menu

Inferring the latent structures in big heterogeneous data

Thời gian : 2015 - 2017

Cơ quan giao đề tài : AFOSR

Cấp độ đề tài : Hợp tác quốc tế

Tình trạng : Đang thực hiện

Đơn vị thực hiện : Bộ môn Hệ thống thông tin

Chủ nhiệm đề tài : TS. Thân Quang Khoát

Người tham gia : Ngô Văn Linh Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung

Mô tả :

Liên kết website